Omslag Från medel till mål

Från medel till mål

2017-12-12 Det finns flera lokala och nationella initiativ för att förbättra samordningen inom vården och omsorgen. Ändå saknas kunskap om vad som bidrar till att patienter och brukare upplever vården och omsorgen som samordnad. I den här rapporten tittar vi på elva initiativ som har försökt förbättra samordningen.

Läs rapporten
Omslag Cancerläkemedel

Cancerläkemedel

2017-11-28 Vårdanalys har på uppdrag av regeringen kartlagt införandet, användningen och uppföljningen av cancerläkemedel. Kartläggningen visar på utmaningar inom cancerläkemedelsområdet kring exempelvis införande och uppföljning.

Läs rapporten
Omslag Vården ur patienternas perspektiv

Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre

2017-11-17 Årets IHP-undersökning visar att på flera områden som är viktiga ur ett patientperspektiv – som tillgänglighet, delaktighet i den egna vården och koordinering av olika vårdkontakter – är den svenska hälso- och sjukvården fortsatt sämre än flera andra jämförbara länder.

Läs rapporten
Rapportomslag Visa vägen i vården

Visa vägen i vården

2017-10-25 Ett stärkt ledarskap är en strategisk nyckelfråga för att för att öka vårdens utvecklingskraft. Vårdanalys har på uppdrag av regeringen kartlagt vilka utmaningar chefer i hälso- och sjukvården möter och tagit fram förslag på hur ledarskapet kan stärkas.

Läs rapporten
Barn på BVC

Remissyttrande över "Kunskapsbaserad och jämlik vård"

2017-10-24 Vårdanalys är i grunden positiva till den övergripande inriktningen på utredningens analys, bedömningar och förslag. Det är mycket positivt att utredningen har tagit sig an uppdraget med en system- och helhetssyn med fokus på att skapa förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård.

Läs remissyttrandet
Personer i kö

Löftesfri garanti?

2017-10-06 Vårdanalys har följt upp hur väntetiderna till hälso- och sjukvården har utvecklats de senaste åren. Resultaten visar att allt fler patienter får vänta längre på vård och att skillnaderna mellan landstingen består. För att vända utvecklingen och se till att befolkningen får vård i rimlig tid behöver landstingen och regeringen arbeta mer systematiskt och långsiktigt.

Läs rapporten
friskvård

Remissyttrande över betänkandet God och nära vård

2017-10-05 Vårdanalys tillstyrker utredningens förslag om en gemensam målbild och färdplan för omställningen av hälso-och sjukvården. Däremot avstyrker vi förslaget om nya styrande principer för vårdens organisering samt förslaget om en ny vårdgaranti.

Läs remissyttrandet

Hur stärker vi utvecklingskraften med patienten och brukaren i centrum?

2017-09-04 Vårdanalys bjöd den 31 augusti in till ett seminarium för att diskutera hur vi kan få förbättringar att bli bestående och möta morgondagen på ett långsiktigt hållbart sätt.

Läs mer om seminariet

Vårdanalys får i uppdrag att kartlägga förekomsten av extern sponsring av offentligt finansierad hälso- och sjukvård

2017-08-18 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga förekomsten av extern sponsring av offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Det kan till exempel handla om privata aktörer som finansierar utrustning inom vården.

Läs mer om uppdraget

Ordning i leden?

2017-06-30 Den nationella processen för ordnat införande kan bidra till en mer jämlik tillgång till nya läkemedel, men fortfarande kvarstår skillnader i landet. Ordnat införande är bara en av flera faktorer som påverkar läkemedelsanvändningen, inte minst landstingens lokala införandeprocesser spelar en avgörande roll. Det visar en ny rapport som Vårdanalys publicerar i dag.

Läs rapporten

Lapptäcke med otillräcklig täckning

2017-06-07 Vårdanalys har på regeringens uppdrag utvärderat statens och Sveriges Kommuner och Landstings satsning på nationella kvalitetsregister. Vi bedömer att det är nödvändigt att påbörja en förflyttning, från dagens fragmenterade lösning med enskilda kvalitetsregister, mot en mer samlad nationell informationsinfrastruktur som bättre kan möta olika behov av information om vårdens kvalitet.

Läs rapporten
Omslag En primär angelägenhet

En primär angelägenhet

2017-04-28 Primärvården har en viktig roll att fylla i hälso- och sjukvården. Men det saknas förutsättningar för att primärvården ska bli den tydliga bas i vården som den är tänkt att vara. Vårdanalys presenterar i dag ett kunskapsunderlag som lyfter tre centrala utvecklingsområden.

Läs rapporten