Om Vårdanalys

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv.

Vårdanalys verkar ytterst för en god vård och omsorg som patienter, brukare och medborgare känner förtroende för; en vård och omsorg där resurser används på ett effektivt sätt och som utgår från patienternas och brukarnas behov och förutsättningar.

Vi tar fram kunskapsunderlag och rekommendationer till beslutsfattare rörande vårdens och omsorgens funktionssätt och styrning. Vårt arbete ska bidra till att förbättra och effektivisera vården, tandvården och omsorgen samt stärka patienternas och brukarnas ställning.

Vårdanalys verksamhet består huvudsakligen av projekt som vi själva väljer. Vi fokuserar på frågor som är viktiga för patienter, brukare och medborgare, inom områden där vi ser stor förbättringspotential. Vi får också uppdrag från regeringen att analysera delar av vården och omsorgen. Det kan exempelvis handla om att utreda vilken effekt statliga reformer på området har för patienter och brukare. Våra analyser och resultat riktar sig främst till beslutsfattare på nationell nivå och i landsting och kommuner.

Patient-, brukar- och medborgarperspektivet genomsyrar Vårdanalys arbete. Vi har ett nära samarbete med patienter, brukare och deras företrädare. Särskilt viktigt är Vårdanalys eget patient- och brukarråd, som bland annat består av företrädare för patient- och brukarorganisationer och patientnämnder.

Vårdanalys är en oberoende och renodlad analysmyndighet. Vi är oberoende i den meningen att vi granskar och analyserar utan att själva vara involverade i hur vården och omsorgen bedrivs. Till exempel utarbetar vi inte riktlinjer eller tar fram föreskrifter. Därmed är vi också oberoende från de verksamheter och aktörer som vi analyserar, till exempel landsting, kommuner, myndigheter och olika vårdaktörer. 

En ny analysplan varje år
Vilka verksamheter vi ska analysera fastställs varje år i en särskild analysplan som lämnas till regeringen.

Analysplanen fastställs av myndighetens styrelse. Styrelsen har ett övergripande ansvar för Vårdanalys verksamhet och beslutar om alla rapporter.

Vårdanalys bildades 2011 och har i dag runt 50 medarbetare.