Hur anser du som läkare att primärvården fungerar?

Sverige deltar sedan 2009 i en återkommande internationell undersökning som följer hur läkare i primärvården upplever sitt arbete och den vård som levereras till befolkningen. Med start den 12 mars kan läkare i primärvården delta i undersökningen genom att besvara enkäten.

Årets undersökning, den så kallade International Health Policy Study (IHP-studien), riktar sig till samtliga specialister och ST-läkare i allmänmedicin som arbetar vid en vårdcentral. Vårdanalys genomför den svenska delen av undersökningen på uppdrag av regeringen. Resultaten kommer att användas för analyser och internationella jämförelser mellan länderna som deltar. 

Syftet med undersökningen är att få kunskap som kan användas för att stärka primärvårdens förutsättningar att ge en god vård till alla patienter. Undersökningen är unik genom att vi kan jämföra patienternas och befolkningens erfarenheter av vården med hur primärvårdsläkare ser på vården.

Den oberoende amerikanska stiftelsen The Commonwealth Fund genomför varje år internationella undersökningar där 11 länder deltar. I ett rullande treårigt schema riktar sig undersökningen till befolkningen, patienter och nu i år läkare i primärvården. 

Resultaten från tidigare undersökningar har bland annat använts för att förstå vad som kan göras för att stärka primärvårdens möjligheter att till exempel förbättra kommunikation och koordination mellan olika vårdnivåer för personer med kroniska sjukdomar.

Resultaten från årets undersökning ska publiceras bland annat i rapporter från Vårdanalys och i en rapport från The Commonwealth Fund. 

Klicka här för att komma till undersökningen

Undersökningen är öppen mellan 12 mars och 15 maj.