Patientcentrering i vården

Att vården ska vara patientcentrerad har i decennier varit en prioriterad målsättning för hälso- och sjukvården. Samtidigt saknas internationellt och i Sverige en samsyn för vad det innebär. Två internationella experter fick i uppdrag av Vårdanalys att ta fram ett ramverk med fem dimensioner för att utvärdera patientcentreringen i svensk hälso- och sjukvård.

Redan i slutet av 1980-talet började amerikanska Picker Institutet att undersöka olika aspekter av vårdupplevelsen som är viktig för patienterna och tog fram ett antal dimensioner som kan användas för att mäta patientcentrering. Institutet har sedan dess haft en ledande roll i arbetet med att främja patientcentrering i hälso- och sjukvården. 

Sedan dess har bland annat Världshälsoorganisationen (WHO) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) på olika sätt lyft fram patientcentrering som en viktig målsättning och en viktig del när man mäter hälso- och sjukvårdens kvalitet. Flera andra länder, och däribland Sverige, har också tagit initiativ för att utvärdera och främja patientcentrering i vården.

Ett modell som utvärderar patientcentrering i Sverige
Vi har med extern hjälp tagit fram ett analytiskt ramverk med fem dimensioner som kan bidra till att definiera begreppet patientcentrering och göra det mätbart i Sverige. Valet av dimensionerna i ramverket baseras på en genomgång av internationell forskning på området och är de vanligaste förekommande dimensionerna. Ramverket innehåller fem dimensioner:

  • Patienter som medaktörer i vården genom information och utbildning
  • Respekt för patienters individuella behov, preferenser och värderingar
  • Samordning och kontinuitet såväl inom som mellan vård och omsorg
  • Helhetssyn på patienter som människor med både medicinska och icke- medicinska (ex. sociala emotionella och andliga) behov
  • Involvering av familj och närstående i vården enligt patienters önskemål

Förutom dessa har vi även identifierat övergripande faktorer som antingen försvårar eller underlättar patientcentrering i Sverige. 

Ramverket

Läs om utvärderingens resultat här.