Faktorer som påverkar patientcentreringen i Sverige

Patientcentreringen i svensk hälso- och sjukvård visar på flera brister i en internationell jämförelse. Utvärderingen lyfter samtidigt fram ett antal faktorer som påverkar utvecklingen mot en mer patientcentrerad hälso- och sjukvård i Sverige.

I samband med utvärderingen identifierades totalt nio faktorer som underlättar eller försvårar arbetet med att förbättra patientcentreringen i svensk hälso- och sjukvård. Några faktorer är av mer övergripande karaktär medan andra är mer specifikt kan kopplas till de olika dimensionerna som karaktäriserar en patientcentrerad vård. 

  • Det svenska hälso- och sjukvårdsystemets styrkor stödjer utvecklingen mot en patientcentrerad vård
  • En omfattande tillgång till patientdata – en viktig resurs för patientcentrerad vård
  • Patientcentrerad vård som en nationell angelägenhet
  • Utvärdering av resultat och förbättringar för att uppnå en mer patientcentrerad vård
  • Ökad valfrihet kan bidra till en mer patientcentrerad vård, men är inte lösning för alla patienter
  • Nuvarande lagstiftning är värdefull men måste följas i praktiken
  • Decentraliserat ansvar för vården innebär både för och nackdelar för patientcentreringen
  • Utmaningar vad gäller kostnadsbesparingar
  • Behov av förändringar i attityder

Läs mer om dessa faktorer i avsnitt 5.6 av vår rapport.

Sara Riggare, forskare på Karolinska Institutet och med egna erfarenheter som patient med Parkinsons sjukdom.