Hur kan vi öka patientcentreringen i Sverige?

För att öka patientcentreringen i Sverige krävs det en rad insatser som stärker patientens roll, förbättrar samordningen inom hälso- och sjukvården samt förbättrar utvärderingsverktygen och uppföljningen av graden av patientcentrering. Sex förbättringsområden identifierades i utvärderingen.

1.  Säkerställ att gällande lagstiftning som syftar till att stärka patientens ställning efterlevs

Vården behöver förändra synsättet kring de skyldigheter som de har gentemot patienterna. Därtill måste det till uppföljning kring hur väl detta efterlevs.

2.     Möjliggör för patienten att vara medaktör i sin egen vård

Informations- och beslutsverktyg måste främjas och förbättras för att underlätta för patienterna att aktivt delta i sin behandling, välja vårdgivare, ställa relevanta frågor, och ta informerade beslut.

 3.     Engagera och involvera patienter och patientföreträdare i beslut som berör hälso- och sjukvårdens utveckling såväl på policynivå som i beslut om den praktiska verksamheten

Staten, landstingen och vårdgivarna måste samarbeta med patientorganisationer för att tydligare definiera patienternas roll i att bidra till att utforma, implementera och utvärdera politiska reformer och förändringar i vårdens verksamheter.

 4.     Fortsätt stödja insatser för att förbättra samverkan och kontinuitet i vården

Staten bör stödja innovationer inriktade på att förbättra organisationsstrukturer och processer, vilka främjar teamarbete och en integration av vården. 

 5.     Utveckla ett ramverk för utvärdering som speglar svenska patienters prioriteringar

Behovet av statliga investeringar för att ta fram prioriteringar definierar vad som är patientcentrerad vård utifrån patienters perspektiv är stort.

6.     Stärk insatserna för att utvärdera och följa upp graden av patientcentrering

De behövs utveckla validerade indikatorer och innovativa metoder för datainsamling som underlättar utvärdering och uppföljning.

Läs mer i kapitel 6 i vår rapport.