Swedish Medtechs årsmöteskonferens

Vårdanalys presenterar en ny rapport om nyttan med hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter.

På konferensen berättar Vårdanalys om en rapport där vi på regeringens uppdrag har utvärderat nyttan med att göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter.

Idag saknas i stor utsträckning hälsoekonomiska underlag vid upphandling av medicintekniska produkter inom landstingen. Avsaknaden av hälsoekonomiska underlag riskerar att resultera i beslut som styrs av kortsiktiga budgetrestriktioner och som inte tar hänsyn till produktenas samhällsekonomiska värde.

Mot bakgrund av detta fick Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i april 2012 i uppdrag av regeringen att etablera en nationell försöksverksamhet för hälsoekonomisk bedömning av medicintekniska produkter och ta fram kunskapsunderlag riktade till landstingen som belyser medicintekniska produkters kostnadseffektivitet.

Vårdanalys har regeringens uppdrag att utvärdera försöksverksamheten inom TLV och göra en samlad bedömning om värdering på nationell nivå har lett till en mer likvärdig och kunskapsstyrd användning av medicintekniska produkter hos sjukvårdshuvudmännen. Vidare ska effektiviteten i TLV:s processer samt landstingens implementering av kunskapsunderlagen bedömas.