Workshop om jämlik vård på Medicinska Riksstämman

Vårdanalys deltar på en workshop som Sveriges yngre läkares förening anordnar på Medicinska Riksstämman. På workshopen diskuteras hur förutsättningarna att ge jämlik vård kan stärkas. Diskussionen tar sin utgångspunkt ur Vårdanalys rapport "En mer jämlik vård är möjlig".

Svensk hälso- och sjukvård är bra. Men den är inte lika bra för alla. Geografiska skillnader i väntetider och behandlingsutbud är välkända. Det är också väldokumenterat, men mindre uppmärksammat, att vissa befolkningsgrupper får en sämre vård och behandling.

Vårdanalys har under hösten publicerat rapporten ”En mer jämlik vård är möjlig” som är en analys av väsentliga omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande. En av slutsatserna är att mötet mellan patient och vårdpersonal är en viktig del för att förstå varför det finns omotiverade skillnader mellan befolkningsgrupper. Exempelvis kan omedvetna beteenden och otillräcklig anpassning efter patienters olika förutsättningar göra att vårdmötet får olika utfall beroende på exempelvis kön, utbildningsnivå eller födelseland.

I linje med detta resonemang visar Sveriges yngre läkares förenings (SYLF) kartläggning att en tredjedel av Sveriges underläkare upplever att de inte kan erbjuda sina patienter en jämlik vård på grund av bristande praktiska förutsättningar och kunskap. Med utgångspunkt i SYLF:s och Vårdanalys arbeten fokuserar vi nu på hur vi som vårdpersonal ska kunna erbjuda en mer jämlik vård. Vilka förutsättningar behöver vi för att kunna erbjuda jämlik vård i det dagliga patientmötet?

Deltar gör bland andra Åsa Ljungvall, utredare på Vårdanalys och författare av rapporten "En mer jämlik vård" och Emma Spak, ordförande för SYLF.

Läs rapporten "En mer jämlik vård är möjlig - analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande":