Från akut krishantering till långsiktig utveckling

Med en ökad flyktinggenomströmning, fler barn i behov av familjehemsplacering och en åldrande befolkning möter socialtjänsten grupper med allt mer skilda behov. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys bjuder in till tre seminarier i Almedalen som alla sätter fokus på hur vi redan nu kan börja organisera för att möta morgondagen på ett långsiktigt hållbart sätt, bortom den akuta situationen.

11:00–11:50 Dags att ta ett samlat grepp om planeringen av morgondagens äldreomsorg

En aktuell rapport från Vårdanalys visar att kommunernas möjlighet att planera äldreomsorgen bortom nästa budget- och mandatperiod är begränsad – inte minst i landets mindre kommuner. Olika förutsättningar ökar risken för att äldreomsorgen blir allt mer ojämlik.

Hur undviker vi att morgondagens äldreomsorg formas efter lokala budgetbegräsningar snarare än efter äldres behov? Hur ska den framtida planeringen göras så att vi stärker och tar till vara brukarnas och närståendes perspektiv? Kan kommunerna ensamma klara planeringen av morgondagens äldreomsorg? Eller är det dags att ifrågasätta ansvarsfördelningen mellan kommunerna, landstingen och staten?


MEDVERKANDE
Marianne Svensson, utredare, Vårdanalys
Stina-Clara Hjulström, medlem i Demensförbundet och representant i Vårdanalys patient- och brukarråd
Christina Rogestam, ordförande SPF Seniorerna
Greger Bengtsson, samordnare äldreomsorg, Sveriges Kommuner och Landsting
Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör Humana
Gunnar Akner, professor i geriatrik vid Linnéuniversitetet, Kalmar
Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare, Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

MODERATOR
Fredrik Lennartsson, myndighetschef Vårdanalys

12:00–12:50 Vilka är lösningarna för en samordnad vård och omsorg?

I flera av Vårdanalys rapporter lyfts problem som uppstår när samordningen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten inte fungerar. Cirka en miljon patienter och brukare har komplexa samordningsbehov och samtidigt små förutsättningar att vara delaktiga i samordningen av sin vård och omsorg.

Samordning innebär olika lösningar för olika personer. Vad kan göras, lokalt och nationellt, för att lösa samordningen inom och mellan hälso- och sjukvården och omsorgen? Vem har ansvaret för samordningsfrågorna? Krävs det omfördelningar i ansvaret mellan huvudmännen?

MEDVERKANDE
Peter Nilsson, utredare, Vårdanalys
Mats Eriksson (M), vice ordförande sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting, Region Halland
Emma Henriksson (KD), ordförande socialutskottet
Anna Ingmanson, kommittésekreterare för utredningen En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården
Stina-Clara Hjulström, medlem i Demensförbundet och representant i Vårdanalys patient- och brukarråd
Elisabeth Wallenius, förbundsordförande Riksförbundet Sällsynta diagnoser 

MODERATOR
Christofer Montell, analyschef Vårdanalys

13:00–13:50 Hur tänker vi långsiktigt kring placerade barn?

Den senaste tidens stora ökning av antalet ensamkommande barn och unga som söker asyl i Sverige har satt den sociala barn- och ungdomsvården i fokus. Socialtjänstens barn- och ungdomsvård har redan tidigare varit föremål för debatt. Bara under 2000-talet har vanvårdsutredningen, upprättelseutredningen och utredningen om tvångsvård för barn och unga genomförts.

Hur tänker vi långsiktigt kring placerade barn? Målgruppen är annorlunda än för 20–25 år sedan med skilda behov, förutsättningar och önskemål. Hur bemöter vi det? Vilka utmaningar finns och vilka lösningar? Hur får vi till en långsiktig utveckling av barn och ungdomsvården?

MEDVERKANDE
Maria Branting, utredare, Vårdanalys
Pernilla Baralt, statssekreterare, Socialdepartementet
Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen
Åsa Furén-Thulin, chef för sektionen för vård och socialtjänst, Sveriges Kommuner och Landsting
Emma Henriksson (KD), ordförande socialutskottetVeronica Magnusson, ordförande Vision
Pernilla B Nykvist, vice ordförande branschorganisationen Svenska Vård

MODERATOR
Fredrik Lennartsson, myndighetschef Vårdanalys