Pågående projekt

Vårdanalys uppgift är att stärka patientens och brukarens ställning genom att analysera och utvärdera vården och omsorgen utifrån ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. I Analysplanen anges de områden som analyseras och utvärderas under året. Nedan redovisas ett urval av våra pågående projekt.

 • Befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården

  Att befolkningen känner förtroende för vården är en grundläggande förutsättning för ett väl fungerande hälso- och sjukvårdssystem, men idag saknas ett samlat kunskapsunderlag i ämnet. Vårdanalys ska därför sammanställa och fördjupa kunskapen om befolkningens förtroende för vården.

  Befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården
 • En stärkt kompetensförsörjning inom vård och omsorg

  God kompetensförsörjning är en grundläggande förutsättning för att garantera tillgången till en omsorg och hälso- och sjukvård av god kvalitet och kontinuitet. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har därför påbörjat ett projekt som analyserar utvecklingsområden för en mer pålitlig och ändamålsenlig kompetensförsörjning i välfärden genom insatser på nationell och lokal nivå.

  En stärkt kompetensförsörjning inom vård och omsorg
 • Hur kan utvecklingsprojekt i vård och omsorg bidra till långsiktig utveckling och lärande?

  Vårdanalys har påbörjat ett projekt som syftar till att belysa under vilka förutsättningar utvecklings- och pilotprojekt kan bidra till att skapa långsiktigt hållbar utveckling och lärande i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

  Hur kan utvecklingsprojekt i vård och omsorg bidra till långsiktig utveckling och lärande?
 • Systematisk uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga

  Vårdanalys har påbörjat ett projekt som syftar till att förbättra förutsättningarna för lärande och kvalitetsutveckling inom den sociala dygnsvården för barn och unga. Projektet kommer att beskriva vilka områden som är viktiga att följa upp och vad som behöver göras för att införa ett uppföljningssystem som inkluderar dessa områden.

  Systematisk uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga
 • Kartläggning av förekomsten av extern sponsring av offentligt finansierad hälso- och sjukvård

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga förekomsten av extern sponsring av offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Det kan till exempel handla om privata aktörer som finansierar utrustning inom vården.

  Kartläggning av förekomsten av extern sponsring av offentligt finansierad hälso- och sjukvård
 • Socioekonomiska skillnader i cancervården

  Vårdanalys analyserar socioekonomiska skillnader vad gäller behandlingsinsatser, väntetider och sjukdomsupptäckt i cancervården. Syftet är att bidra med en bred och sammanhållen genomlysning av jämlikheten i cancervården.

  Socioekonomiska skillnader i cancervården
 • Omotiverade skillnader inom den sociala barn- och ungdomsvården

  Vårdanalys har påbörjat ett projekt som syftar till att belysa i vilken utsträckning det finns omotiverade skillnader mellan olika grupper av barn som får insatser inom sociala barn- och ungdomsvården.

  Omotiverade skillnader inom den sociala barn- och ungdomsvården
 • Uppföljning av regeringens satsning på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar

  Vårdanalys har regeringens uppdrag att följa upp och analysera hur berörda aktörer, myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genomfört insatser inom ramen för satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar.

  Uppföljning av regeringens satsning på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar
 • Införande, användning och uppföljning av cancerläkemedel

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag kring hur cancerläkemedel införs, används och följs upp. Utgångspunkten ska vara ett medborgar- och patientperspektiv samt att vården ska vara jämlik.

  Införande, användning och uppföljning av cancerläkemedel
 • Uppföljning av satsningen för förbättrat omhändertagande av berusade personer

  Vårdanalys får i uppdrag att följa upp resultatet av regeringens satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer.

  Uppföljning av satsningen för förbättrat omhändertagande av berusade personer
 • Uppföljning av satsningen på förlossningsvård och kvinnohälsa

  Vårdanalys har fått regeringens uppdrag att följa upp och analysera miljardsatsningen på förlossningsvård och andra insatser för förbättrad kvinnohälsa 2015-2019.

  Uppföljning av satsningen på förlossningsvård och kvinnohälsa
 • En mer patientcentrerad vård: vad kan vi lära av hur andra länder arbetar för att stärka patientens ställning i vården?

  Intresset för att stärka patientens ställning i vården är stort, liksom medvetenheten om att det finns förbättringspotential. Samtidigt saknas tydliga strategier, modeller och stöd för ett systematiskt förbättringsarbete och lärande. Ett sätt att öka utvecklingstakten är att undersöka vad Sverige kan lära av andra länder.

  En mer patientcentrerad vård: vad kan vi lära av hur andra länder arbetar för att stärka patientens ställning i vården?
 • International Health Policy Survey – svensk hälso- och sjukvård i internationell jämförelse

  Sverige deltar sedan 2009 i den årliga undersökningen International Health Policy Survey (IHP). Syftet med undersökningen är att bidra till en bättre förståelse av styrkor och svagheter i svensk hälso- och sjukvård och till att initiera diskussion och fördjupade analyser som kan bidra till dess utveckling.

  International Health Policy Survey – svensk hälso- och sjukvård i internationell jämförelse
 • Hur ser patienter, brukare och medborgare på personlig integritet kopplad till data som samlas in av hälso- och sjukvården?

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys undersöker i ett projekt integritetsskydd och digital information inom vård och forskning. Hösten 2016 kom den första delrapporten, som kartlägger användningsområden för och risker med digitala hälsouppgifter om patienter. I nästa steg undersöks hur patienterna själva ser på integritetsskydd.

  Hur ser patienter, brukare och medborgare på personlig integritet kopplad till data som samlas in av hälso- och sjukvården?
 • Lösningar för en mer samordnad vård och omsorg

  En av de stora utmaningarna för vården, omsorgen och socialtjänsten i Sverige är att samordna insatserna för patienter och brukare. Även om problemet är gemensamt för många jämförbara länder framstår bristande samordning för svensk del som extra tydlig ur ett patient- och brukarperspektiv.

  Lösningar för en mer samordnad vård och omsorg