Uppföljning av regeringens satsning på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar

Vårdanalys har regeringens uppdrag att följa upp och analysera hur berörda aktörer, myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genomfört insatser inom ramen för satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar.

I uppdraget ingår att följa upp samverkan mellan berörda aktörer i satsningen, så som Socialstyrelsen, Livsmedelsverket och Sveriges Kommuner och landsting, och att analysera hur denna samverkan har bidragit till genomförandet av insatserna.

Vidare ingår att, med grund i de insatser som genomförs, analysera framgångsfaktorer i arbetet med att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar och vilka förutsättningar som finns för att de insatser som görs på lång sikt ska kunna bidra till en bättre vård för dessa personer.

Myndigheten ska särskilt granska insatserna utifrån ett patient- och medborgarperspektiv.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 7 juli 2018.

Projektledare är Ida Nyström

Mer om regeringens satsning:

Regeringen aviserade 2014 om en fyraårig satsning på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Satsningen pågår till och med 2017 och omfattar totalt 450 000 000 kronor.

Tillsammans med företrädare för professions- och patientorganisationer, landsting och berörda myndigheter har en Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar tagits fram. Ett övergripande syfte med strategin är att främja en mer hållbar och jämlik hälso- och sjukvård med särskild fokus på primärvården.

I strategin lyfts tre områden fram som särskilt angelägna att utveckla. Dessa är patientcentrerad vård, kunskapsbaserad vård samt prevention och tidig uppmärksamhet.

Regeringen har under åren 2014-2016 fördelat medel till olika aktörer, så som Socialstyrelsen och SKL, att genomföra insatser som ska främja utvecklingen av dessa områden. Årliga överenskommelser har slutits mellan staten och SKL inom ramen för satsningen.

I överenskommelsen mellan staten och SKL för 2017 som heter Insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar m.m ingår följande insatsområden:

  1. Effektivare kunskapsspridning genom arbete med programråd
  2. Utveckla former för att långsiktigt samordna landstingens kunskapsstöd (Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd)
  3. Främja uppföljning inom primärvården (PrimärvårdsKvalitet)
  4. Främja ledarskap mot förbättrade patientresultat (attledaförbästamöjligavård.se)
  5. Främja nya patientcentrerade arbetssätt inom primärvården (Flippen)

Regioner och landsting har mellan åren 2015-2017, via SKL erhållit utvecklingsmedel för att genomföra insatser som kopplar till de utvecklingsområden som ingår i överenskommelsen, med syfte att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar.  

Olika organisationer, främst professions- och patientföreningar, har även genomfört insatser genom statsbidrag som har hanterats av Socialstyrelsen 2015-2017. Insatser som också syftar till att bidra till en bättre vård för personer med kroniska sjukdomar, samt att främja arbetet med sjukdomsförebyggande metoder.

Status i vårdanalys arbete

Vårdanalys arbetar för närvarande med att kartlägga och analysera samtliga insatser som har genomförts inom ramen för satsningen. Dels genom dokumentanalys, intervjuer och enkätstudier.

Under hösten 2017 genomför vi även fallstudier i ett urval av landsting med syfte att öka kunskapen om hur genomförandet av satsningen har gått till på lokal nivå, med fokus på det stöd som ges till primärvården.