Utvärdering av regeringens satsning på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar

Vårdsanalys har regeringens uppdrag att följa upp och analysera hur berörda myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genomfört insatser inom ramen för satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar.

I uppdraget ingår att följa upp samverkan mellan berörda aktörer i satsningen, så som Socialstyrelsen, Livsmedelsverket och Sveriges Kommuner och landsting, och att analysera hur denna samverkan har bidragit till genomförandet av insatserna.

Vidare ska Vårdanalys analysera framgångsfaktorer i arbetet med att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar, och vilka förutsättningar som finns för att de insatser som görs ska kunna bidra till en bättre vård för dessa personer på lång sikt.

Myndigheten ska särskilt granska insatserna utifrån ett patient- och medborgarperspektiv.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 maj 2018.

Projektledare är Ida Nyström

Mer om regeringens satsning:

Regeringen aviserade 2014 om en fyraårig satsning på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Satsningen pågår till och med 2017 och omfattar totalt 450 000 000 kronor.

Tillsammans med företrädare för professions- och patientorganisationer, landsting och berörda myndigheter har en Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar tagits fram. Ett övergripande syfte med strategin är att främja en mer hållbar och jämlik hälso- och sjukvård med särskild fokus på primärvården.

I strategin lyfts tre områden fram som särskilt angelägna att utveckla. Dessa är patientcentrerad vård, kunskapsbaserad vård samt prevention och tidig uppmärksamhet.

Regeringen har under åren 2014-2016 fördelat medel till olika aktörer, såsom Socialstyrelsen och SKL, att genomföra insatser som ska främja utvecklingen av dessa områden.