En mer patientcentrerad vård: vad kan vi lära av hur andra länder arbetar för att stärka patientens ställning i vården?

Intresset för att stärka patientens ställning i vården är stort, liksom medvetenheten om att det finns förbättringspotential. Samtidigt saknas tydliga strategier, modeller och stöd för ett systematiskt förbättringsarbete och lärande. Ett sätt att öka utvecklingstakten är att undersöka vad Sverige kan lära av andra länder.

Att organisera och driva vården ur patientens perspektiv blir alltmer avgörande för en god, effektiv och jämlik vård. I takt med att allt fler lever allt längre, och därigenom hinner utveckla de kroniska sjukdomar som följer av ett normalt åldrande, ökar behovet av samordning, delaktighet och kontinuitet i vården. Samtidigt utmärker sig Sverige med svaga resultat i internationella undersökningar av hur patienter uppleveler mötet med sjukvården, och Vårdanalys har i flera rapporter visat att svensk hälso- och sjukvård i flera avseenden präglas av ett bristande patientperspektiv. Det tycks saknas såväl tydliga strategier som modeller och kunskapsstöd för hur patientens ställning kan stärkas och vården bli mer patientcentrerad. 

För att undersöka vad Sverige kan lära av andra länder har Vårdanalys inlett ett samarbete med the European Observatory on Health Systems and Policies. Med hjälp av ledande internationella forskare kartläggs och utvärderas förekommande patientcentreringsstrategier i ett urval av länder. Fokus ligger på hur individen själv kan involveras – på olika nivåer, som medborgare och patient – för att bidra till att vården och dess system utvecklas på ett sätt som stärker patientens ställning. 

Rapporten, i form av en antologi, ska stödja policyutveckling i Sverige och andra länder. Den beräknas vara klar under 2017. Projektledare är Kajsa Westling.