En stärkt kompetensförsörjning inom vård och omsorg

God kompetensförsörjning är en grundläggande förutsättning för att garantera tillgången till en omsorg och hälso- och sjukvård av god kvalitet och kontinuitet. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har därför påbörjat ett projekt som analyserar utvecklingsområden för en mer pålitlig och ändamålsenlig kompetensförsörjning i välfärden genom insatser på nationell och lokal nivå.

Det finns i dag flera utmaningar kring vårdens- och omsorgens kompetensförsörjning. Vi kommer att analysera kompetensbristen genom fördjupade studier av några utvalda yrkesgrupper, varav specialistläkare i primärvården är den första.

Bristen på primärvårdsläkare har blivit alltmer märkbar i och med att primärvården fått en större roll i hälso- och sjukvården. År 2000 satte regeringen som mål att det skulle finnas en heltidsarbetande allmänläkare i primärvården per 1 500 invånare till år 2010 (prop. 1999/2000:149). Men trots regeringens mål visar Socialstyrelsens statistik att antalet specialister i allmänmedicin, som är den största specialistgruppen i primärvården, ökat långsammare än både andra specialistläkare och antalet läkare generellt.

Vårdanalys studie kommer att undersöka dels vad som karakteriserar bristen på specialistläkarkompetens i primärvården, dels vilka faktorer som bidragit till bristen. Studien kommer sedan att ligga till grund för rekommendationer om viktiga utvecklingsområden för en mer strategisk kompetensförsörjning.

Redovisning av projektets första del, med fokus på specialistläkare i primärvården, sker under våren 2018.

Projektledare är Eva Hagbjer.