Samverkan vid utskrivning från sluten vård

Vårdanalys har regeringens uppdrag att följa genomförandet av lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som träder i kraft den 1 januari 2018.

Inom ramen för uppdraget ska myndigheten särskilt analysera landstings och kommuners utvecklingsarbete kring utskrivningsprocessen samt effekter av lagstiftningen för huvudmännen och för patienterna.

Uppföljningen görs för att regeringen ska kunna följa arbetet med att genomföra lagen samt för att säkerställa att lagstiftningen får den effekt som regeringen önskar. En delredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december 2018.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 april 2020.

För frågor om projektet, kontakta projektdirektör Marianne Svensson.