Förutsättningarna för en jämlik och patientcentrerad primärvård

Vårdanalys har regeringens uppdrag att göra en fördjupad analys av förutsättningarna för en jämlik, patientcentrerad och effektiv primärvård ur ett patient- och medborgarperspektiv. Målsättningen är att studien ska generera lärdomar om hur hälso- och sjukvårdens samtliga aktörer kan bidra till en jämlik, patientcentrerad och effektiv primärvård i hela landet. Analysen ska utgå från ett tydligt jämställdhetsperspektiv.

Studien ska med utgångspunkt i befintlig data och kunskap om primärvårdens funktion analysera primärvårdens förutsättningar att erbjuda en god vård efter behov. Med förutsättningar menas bland annat primärvårdens uppdrag, dimensionering, bemannings- och kompetensförsörjning och ersättningssystem.

I projektet ställer vi bland annat frågorna:

  • Vad vet vi om dagens primärvård?
  • Vad vet vi om olika organisatoriska egenskapers effekter i primärvården?Vilka lärdomar kan vi dra från primärvården i Danmark, Norge, Holland och England?Hur skiljer sig primärvårdens förutsättningar och utfall åt mellan svenska landsting?
  • Vad vet vi om vilka krav som ställs på primärvården och vilka är utmaningarna framöver?
  • Vad karaktäriserar patienter i första linjens vård? Vilka kvalitetsegenskaper tycker de är viktiga?Vilka patienter är i kontakt med respektive inte i kontakt med första linjens vård?Hur kan framtida utmaningar mötas och finns det goda exempel på hur första linjens vård anpassas efter patienters behov och förutsättningar?
  • Hur kan primärvården organiseras för att bli mer jämlik, jämställd, patientcentrerad och effektiv?

Uppdraget ska rapporteras till regeringen senast den 30 april 2017.