Hur kan utvecklingsprojekt i vård och omsorg bidra till långsiktig utveckling och lärande?

Vårdanalys har påbörjat ett projekt som syftar till att belysa under vilka förutsättningar utvecklings- och pilotprojekt kan bidra till att skapa långsiktigt hållbar utveckling och lärande i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Det finns tydliga krav på högre förändringstakt i både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Samtidigt ser vi flera tecken på att utveckling och lärande inte sker i den omfattning som behövs. Erfarenheterna från till exempel Öppna jämförelser, som Vårdanalys studerat inom både vård och äldreomsorg, är att lärandet mellan olika enheter och huvudmän generellt är begränsat. Vi vet att utvecklingsprojekt är en mycket vanlig form för utvecklingsarbetet men vi har i ett flertal utvärderingar av bland annat statliga satsningar inom vården och omsorgen om personer med psykisk ohälsa visat att projekten har svårt att få fäste efter att de avslutats och är svåra att införa i större skala.

Mot den bakgrunden vill Vårdanalys belysa hindren och framgångsfaktorerna för att använda projekt som ett led i långsiktig utveckling och lärande. Vi kommer studera ett större antal projekt hos landsting, kommuner och privata vård- omsorgsgivare i syfte att analysera förutsättningarna för långsiktighet och lärande. Vi kommer dessutom att kartlägga användningen av utvecklings- och pilotprojekt i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, både med avseende på antalet projekt och i vilken utsträckning de lett till långsiktig utveckling.

Redovisning av projektet sker under sommaren 2018.

Projektledare är Daniel Zetterberg.