International Health Policy Survey – svensk hälso- och sjukvård i internationell jämförelse

Sverige deltar sedan 2009 i den årliga undersökningen International Health Policy Survey (IHP). Syftet med undersökningen är att bidra till en bättre förståelse av styrkor och svagheter i svensk hälso- och sjukvård och till att initiera diskussion och fördjupade analyser som kan bidra till dess utveckling.

Studien möjliggör en jämförelse av tillståndet och utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård med tio välståndsmässigt lika länder: Australien, Frankrike, Kanada, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA. I ett rullande treårsschema riktar sig undersökningen till befolkningen 18 år och äldre, befolkningen 55 år och äldre och till läkare i primärvården. Undersökningen gör det också möjligt att jämföra patienters och läkares bild av vården.

Enkäten utformas av den oberoende sjukvårdsstiftelsen The Commonwealth Fund i USA. De deltagande länder har möjlighet att ge synpunkter på frågorna samt lägga till några frågor som enbart ställs nationellt. Jämförbarheten mellan länderna och mellan åren är prioriterad, och när enkäten översätts görs endast små justeringar för att anpassa enkäten till ländernas specifika kontexter.

Resultaten från undersökningen presenteras årligen i december.

Projektledare är Milan Knezevic.


Läs IHP 2014: Vården ur patienternas perspektiv

Läs IHP 2015: Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv

Läs IHP 2016: Vården ur befolkningens perspektiv 2016