Kartläggning av förekomsten av extern sponsring av offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga förekomsten av extern sponsring av offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Det kan till exempel handla om privata aktörer som finansierar utrustning inom vården.

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har i en skrivelse till regeringen pekat på behovet av ytterligare kunskap om förekomsten av vårdsponsring. Smer har också i samma skrivelse pekat på etiska problem som kan uppstå när externa aktörer ger medel till den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Det kan exempelvis handla om sponsring av specifika metoder eller utrustning som hör ihop med en produkt eller tjänst företaget säljer.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska också analysera eventuella konsekvenser av den externa sponsringen för vårdverksamheten samt hur sponsringen förhåller sig till gällande lagar och regler.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2018.