Socioekonomiska skillnader i cancervården

Vårdanalys analyserar socioekonomiska skillnader vad gäller behandlingsinsatser, väntetider och sjukdomsupptäckt i cancervården. Syftet är att bidra med en bred och sammanhållen genomlysning av jämlikheten i cancervården.

I det här projektet analyserar vi socioekonomiska skillnader vad gäller behandlingsinsatser, väntetider och sjukdomsupptäckt i cancervården. Syftet är att bidra med en bred och sammanhållen genomlysning av jämlikheten i cancervården genom att presentera nytt empiriskt material och mer långtgående analyser av datamaterial än vad som gjorts i tidigare uppföljningar.

Målet är att lyfta fram och belysa eventuella socioekonomiska skillnader så att det utformas strategier för att komma tillrätta med även dessa. Analysen baseras på kvalitetsregister som kopplas till bakgrundsinformation från register hos SCB och Socialstyrelsen för några av de största cancerdiagnoserna. För respektive cancerdiagnos väljer vi ut några behandlingsinsatser och mått på väntetider för att sedan analysera ur socioekonomiskt perspektiv. Projektet genomförs i samarbete med kvalitetsregister och forskare.

Projektet beräknas vara klart 2018. Projektledare är Åsa Ljungvall.