Systematisk uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga

Vårdanalys har påbörjat ett projekt som syftar till att förbättra förutsättningarna för lärande och kvalitetsutveckling inom den sociala dygnsvården för barn och unga. Projektet kommer att beskriva vilka områden som är viktiga att följa upp och vad som behöver göras för att införa ett uppföljningssystem som inkluderar dessa områden.

Placerade barn är en på många sätt utsatt grupp, med sämre hälsa och livsvillkor jämfört med andra barn och större risk för ohälsa och sociala problem i vuxen ålder. De är föremål för en av de mest ingripande åtgärder som det offentliga kan utföra, men har inte lika stora möjligheter som vuxna att föra sin egen talan. Samtidigt saknas i stor utsträckning vetenskapligt underlag om nyttan och effekterna av olika vård- och behandlingsinsatser. Det finns därför ett stort behov av systematiskt lärande i andra former. En viktig förutsättning för lärande och utveckling är tillgång till data och information. Det behövs både för att avgöra vilka områden som behöver förbättras, och för att följa upp effekterna av utvecklings- och förbättringsarbete.

Vårdanalys vill därför belysa vilka områden som vore önskvärda att inkludera i ett samlat nationellt system för uppföljning, och vad det finns för förutsättningar för att kunna införa ett sådant system. Utöver att främja ett systematiskt förbättringsarbete i kommunerna så kan ett system för uppföljning också förbättra den nationella kunskapen och överblicken över vården, vilket i sin tur kan ligga till grund för nationella prioriteringar och initiativ när det gäller forskning och utveckling. Ett uppföljningssystem kan också bidra med underlag för styrning och ledning, på såväl lokal, och regional som nationell nivå. Det förbättrar även medborgarnas möjligheter till insyn i vården.

Redovisning av projektet sker under sommaren 2018.

Projektledare är Maria Branting