Vi värnar om dina intressen

Du får den här informationen därför att du har fått en enkät från TNS SIFO på uppdrag av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys).

Vi värnar om dina intressen när du deltar i undersökningen. Dina svar i enkäten kommer endast att redovisas som siffror i tabeller och figurer tillsammans med andras svar i rapporter från Vårdanalys. Svaren kommer inte att publiceras så att de kan spåras till dig som person. Svaren skyddas av 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Om någon skulle be att få ta del av svaren görs en sekretessprövning. Vi får endast lämna ut uppgifter för forskning, statistikändamål eller i helt anonym/avidentifierad form.

Vårdanalys ansvarar för undersökningen och är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen. Du kan när som helst kontakta Vårdanalys om du har frågor om undersökningen. De personuppgifter om dig vi sparar från enkäten är endast de svar du själv lämnar samt uppgifter om kön, ålder och postnummer. Du har rätt att få ett utdrag över de uppgifter vi sparar och kan få rättelse om du anser att de är felaktiga. Ändamålet med att använda personuppgifterna är att kunna peka på vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas i vården. Genom att svara på enkäten samtycker du till att uppgifterna behandlas för det syftet.

Om du har några frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta Vårdanalys via e-post registrator@vardanalys.se eller på telefon 08-690 41 00.