Uppföljning av satsningen för förbättrat omhändertagande av berusade personer

Vårdanalys får i uppdrag att följa upp resultatet av regeringens satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag att följa upp resultatet av regeringens satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer. Vårdanalys ska också bidra till att erfarenheterna från utvecklingsarbetet sprids.

Under 2014-2016 satsade regeringen 35 miljoner kronor årligen för att förbättra den medicinska säkerheten och omvårdnaden av personer som omhändertas med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer. Satsningen syftade till att stimulera ett lokalt utvecklingsarbete med målet att betydligt färre personer förs till arrest utan istället omhändertas av vården, så att fler kan fångas upp för fortsatta stöd- och behandlingsinsatser. Särskilt gäller detta barn under 18 år.

Vårdanalys får 2 miljoner kronor för att genomföra uppdraget.

Uppdraget ska redovisas 31 mars 2018.