Utvärdering av ordnat införande av nya läkemedel

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har regeringens uppdrag att utvärdera nyttan med ordnat införande av nya läkemedel. Vårdanalys ska bedöma om processerna för ordnat införande leder till en ökad användning av nya kostnadseffektiva läkemedel för dem som har behov av dem.

Ordnat införande kan beskrivas som en nationellt samordnad och strukturerad process för trendspaning och urval av nya läkemedel, hälsoekonomisk utvärdering, beslut och rekommendationer samt uppföljning av läkemedelsanvändningen. Ordnat införande berör många aktörer såsom landsting, läkemedelsföretag, myndigheter och patientorganisationer.

Vårdanalys ska bedöma om processerna för ordnat införande leder till en ökad användning av nya kostnadseffektiva läkemedel för dem som har behov av dem, oavsett exempelvis bosättningsort, ålder, kön och socioekonomiska faktorer. Vårdanalys ska även analysera de aktuella processerna med avseende på transparens, förutsägbarhet och effektiv resursanvändning.

I uppdraget ingår också att följa och utvärdera det arbete som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) genomför tillsammans med landsting och läkemedelsföretag, inom ramen för det ordnande införandet.

Vårdanalys slutredovisning av uppdraget ska ske senaste den 1 juli 2017.

Projektledare är Carl Lundgren.