Utvärdering av satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Vårdanalys har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera statens och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) gemensamma satsning på Nationella Kvalitetsregister. Satsningen omfattar cirka en och en halv miljard kronor över fem år.

Det ursprungliga syftet med kvalitetsregistren var att utgöra underlag till kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete, vilket också är deras primära syfte enligt patientdatalagen. Enligt patientdatalagen definieras ett kvalitetsregister som en automatiserad och strukturerad samling av personuppgifter som inrättas särskilt för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Det finns stora förväntningar från många olika intressenter och användare av kvalitetsregistren att de ska kunna spela en avgörande roll för den fortsatta utvecklingen av kunskapsuppbyggnaden inom hälso- och sjukvårdssektorn. Det finns också flera exempel på hur kvalitetsregister har använts för att finna och sprida ”best practice” i vården.

Vårdanalys utvärdering ska vara en långsiktig och återkommande utvärdering av satsningen, och syftar till att utvärdera hur alla länkar i kedjan av organisation, resurser och insatser har verkat för att nå satsningens syften och mål på ett effektivt sätt. Detta ska mätas i en huvudstudie som genomförs utifrån flera mått och indikatorer på områdena:

  1. Datakvalitet
  2. Öppen redovisning av resultat
  3.  Forskning
  4.  Resultatdata till patienterna
  5. Används i förbättringsarbete
  6. En statistiskt säkerställd förbättring för patienterna
  7. Vården ska ha behållit sin relativa internationella effektivitet
  8. It-samordning
  9. Innovation
  10. Patientintegritet

Regeringsuppdraget ska redovisas 1 december 2014 och 2017.

Projektledare: Hanna Fagerlind