Införande, användning och uppföljning av cancerläkemedel

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag kring hur cancerläkemedel införs, används och följs upp. Utgångspunkten ska vara ett medborgar- och patientperspektiv samt att vården ska vara jämlik.

Regeringen har gett Vårdanalys i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag ur ett medborgar- och patientperspektiv kring hur cancerläkemedel införs, används och följs upp. Vårdanalys kunskapsunderlag ska omfatta en sammanställning och analys av hur cancerläkemedel används i Sverige, hur fördelningen mellan nya och äldre läkemedel ser ut och om det förekommer skillnader mellan olika landsting. Myndigheten ska analysera vilka patienter som får tillgång till läkemedlen och vilka hinder för jämlik tillgång som finns. Vårdanalys ska även analysera hur behandlingen med cancerläkemedel följs upp och hur ändamålsenlig uppföljningen är samt vad som påverkar kostnaderna för cancerläkemedel i Sverige.

Under de senaste åren har utvecklingen inom cancervård inneburit ökad betydelse för nya, riktade och individanpassade läkemedel. Det förekommer mycket information från olika aktörer kring cancerläkemedel och hur de används. Regeringen bedömer att det finns behov av att sammanställa och analysera den genererade kunskapen.

Vårdanalys får 1,7 miljoner kronor under 2017 för att genomföra uppdraget.

Uppdraget ska redovisas senast 15 november 2017.