Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan?

Sammanfattning: Vårdanalys har tagit fram ett kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens äldreomsorg. Underlaget beskriver konsekvenserna av olika sätt att utforma äldreomsorgen år 2025. Studien är unik eftersom den utgår från ett brett samhällsekonomiskt perspektiv – vi fokuserar på önskemålen från morgondagens äldre, effekten på de äldres funktionsförmåga samt kostnaderna för äldreomsorgen, hälso- och sjukvården och närståendes informella omsorg.

Studien lyfter några centrala utgångspunkter för hur en långsiktig planering av äldreomsorgen bäst kan utformas:

  • Äldres behov av omsorg blir allt mer olika i takt med en ökad mångfald och att allt fler lever allt längre med kroniska sjukdomar. Därmed ställs större krav på en äldreomsorg som kan anpassas till äldres skilda förutsättningar.  
  • Morgondagens äldre har också skilda önskemål om hur de vill få sina omsorgsbehov tillgodosedda – önskemål som innebär anpassningar jämfört med dagens äldreomsorg. Med en ökad individualisering av äldreomsorgen etterfrågas också vägledning om var gränsen går för det offentliga åtagandet.
  • Äldreomsorgen kan inte heller ses isolerad från den vård och omsorg som ges av andra. Äldreomsorgen, hälso- och sjukvården och insatser från närstående är kommunicerande kärl vilket innebär att kostnaderna för kommunerna skulle kompenseras av lägre kostnader för landsting och för närståendes insatser.
  • Kommuner och landsting behöver också stärka sitt arbete för att upprätthålla äldres funktionsförmåga. Med förebyggande och rehabiliterande åtgärder som minskar eller skjuter upp behovet av äldreomsorg förbättras möjligheterna att klara den framtida demografiska utmaningen betydligt.

Rekommendationer för en ändamålsenlig planering av morgondagens äldreomsorg 

  • Kommunerna och landstingen bör satsa på förebyggande och rehabiliterande åtgärder, både för äldre som har och inte har äldreomsorg.
  • Kommunerna bör erbjuda flera alternativa omsorgsformer, oavsett grad av funktionsnedsättning
  • Regeringen bör säkerställa strukturer för samverkan mellan kommuner och landsting kring morgondagens vård och omsorg för äldre.
  • Regeringen bör tydliggöra var gränsen går för det offentliga åtagandet inom äldreomsorgen.
  • Regeringen bör bidra till att utveckla kunskapen om förebyggande arbete och nya metoder inom äldreomsorgen samt göra den tillgänglig för kommunerna.


Det kan handla om att
- samla, tolka och återkoppla ny och befintlig kunskap om äldreomsorgen
- utveckla kunskapen om åtgärder för att stärka funktionsförmågan hos äldre
- studera former av mellanboenden
- stödja gemensamma verktyg för att beskriva och utvärdera förbättringsåtgärder.

 


Promemorian Befolkningens värdering av alternativa former för äldreomsorg – en studie av betalningsvilja (PM 2015:2) kompletterar kapitlet om önskemålen från morgondagens äldre i rapporten. Den ger en utförligare bild av Vårdanalys befolkningsstudie om morgondagens äldres värdering av olika äldreomsorgsalternativ.