Lag utan genomslag

Sammanfattning: Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Lagens övergripande syfte är att stärka och tydliggöra patientens ställning. Många bestämmelser gäller sedan tidigare enligt andra författningar, några har justerats, men bara ett fåtal är nya i patientlagen. Vårdanalys har regeringens uppdrag att följa upp implementeringen av patientlagen. Uppföljningen har genomförts under åren 2014–2017. För att svara på frågan om patientlagen har gett effekter i form av en stärkt ställning för patienter har Vårdanalys i slutrapporten utgått från två perspektiv: patientens faktiska ställning och patientens rättsliga ställning. Uppföljningen av patientens faktiska ställning har utgått från patienters perspektiv.

Resultat i korthet
Sammantaget har patientens faktiska ställning inte förbättrats sedan patientlagen infördes. Syftet med lagen har därför ännu inte uppnåtts. En före- och eftermätning, som utgår från patienternas erfarenheter, visar att patientens faktiska ställning är oförändrad eller försvagad. Patientens faktiska ställning har försvagats på de områden som handlar om tillgänglighet, information och delaktighet. Något som sannolikt påverkar samtliga resultat är att kännedomen om patientlagen fortsatt är låg. För flera av de bestämmelser i patientlagen Vårdanalys studerat kan det också genom internationella jämförelser konstateras att Sverige hamnar lågt i till exempel frågor som gäller information och tillgänglighet och att det gällt över tid.

Vårdanalys har identifierat tre delförklaringar till dessa resultat:

  • Patientens rättsliga ställning är fortfarande svag, bland annat mot bakgrund av hur patientlagen har utformats.
  • Det har ännu inte skapats tillräckliga förutsättningar inom vården för att tillämpa patientlagen och därmed stärka patientens ställning.
  • De insatser som har genomförts på såväl landstings- och kommunal nivå som på nationell nivå sammantaget har varit relativt begränsade sett till hela patientlagen. Insatserna har dessutom varit tidsmässigt koncentrerade till lagens införande.


Rekommendationer i korthet
Vårdanalys rekommenderar en samlad strategi för att stärka patientens ställning. Strategin ska skapa ett nödvändigt förändringstryck och åtgärda de brister vi ser som förklaringar till att patientlagen inte redan bidragit till en starkare ställning för patienten. Inom ramen för en sådan strategi rekommenderas regeringen att stärka patientens rättsliga ställning och huvudmännen att stärka vårdens insatser för patientlagens genomslag. Därutöver behövs en uppföljning av strategin och en fortsatt strategisk dialog om hur vårdens omställning kan påskyndas och patientens ställning stärkas.

Läs en kortfattad presentation av rapporten (ppt)