Rss

Rapporter

Alla sökresultat (12)

 • Omslag på rapporten

  Från medel till mål

  Det finns flera lokala och nationella initiativ för att förbättra samordningen inom vården och omsorgen. Ändå saknas fortfarande kunskap om vad som faktiskt bidrar till att patienter och brukare upplever vården och omsorgen som samordnad.

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Första linjens vård

  Likheter och skillnader i kontaktmönster mellan olika grupper.

  Läs promemorian
 • Omslag på rapporten

  Vården ur patienternas perspektiv - 65 år och äldre

  I rapporten sammanfattas resultaten från 2017 års International Health Policy Survey (IHP-undersökningen). I år är undersökningen riktad till befolkningen som är 65 år eller äldre. Undersökningen visar att på flera områden som är viktiga ur ett patientperspektiv - som tillgänglighet, delaktighet ...

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Cancerläkemedel

  Vårdanalys har på uppdrag av regeringen kartlagt införandet, användningen och uppföljningen av cancerläkemedel. Kartläggningen innehåller också en analys av kostnadsutvecklingen för cancerläkemedel samt en framtidsutblick.

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Visa vägen i vården

  Ett stärkt ledarskap är en strategisk nyckelfråga för att för att öka vårdens utvecklingskraft. Vårdanalys har på uppdrag av regeringen kartlagt vilka utmaningar chefer i hälso- och sjukvården möter och tagit fram förslag på hur ledarskapet kan stärkas.

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Löftesfri garanti?

  Vårdanalys har följt upp hur väntetiderna till hälso- och sjukvården har utvecklats de senaste åren och i vilken utsträckning landstingen ger vård till befolkningen inom vårdgarantins tidsgränser.

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Primärvårdens resurser, styrning och organisation

  En jämförelse av villkor och förhållanden i Danmark, Norge, Nederländerna och Storbritannien.

  Läs promemorian
 • Omslag på rapporten

  Ordning i leden?

  Vårdanalys har haft regeringens uppdrag att utvärdera ordnat införande av nya läkemedel. Målet med ordnat införande är att skapa en jämlik tillgång till nya kostnadseffektiva läkemedel oavsett var patienten bor eller patientens ålder, kön och socioekonomisk bakgrund. I den här slutrapporten redov...

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Lapptäcke med otillräcklig täckning

  Vårdanalys har haft regeringens uppdrag att utvärdera statens och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) satsning på nationella kvalitetsregister. Mellan 2012 och 2016 satsade staten och SKL drygt en och en halv miljard kronor på registren vars primära syfte är att underlätta uppföljning och utvä...

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  En primär angelägenhet

  Vårdanalys har haft regeringens uppdrag göra en fördjupad analys av förutsättningarna för en jämlik, patientcentrerad och effektiv primärvård. Vi har studerat besöksmönstren i primärvård, öppen specialistvård och akutsjukvård och sammanställt nationell statistik över primärvårdens förutsättningar...

  Läs rapporten
Till toppen