Rss

Rapporter

Alla sökresultat (44)

 • Omslag på rapporten

  Lag utan genomslag

  Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Lagens övergripande syfte är att stärka och tydliggöra patientens ställning. Många bestämmelser gäller sedan tidigare enligt andra författningar, några har justerats, men bara ett fåtal är nya i patientlagen. Vårdanalys har regeringens uppdrag att f...

  Lag utan genomslag Utvärdering av patientlagen 2014-2017
 • Omslag på rapporten

  Att komma överens

  Personer med missbruk och beroende har många gånger behov som kräver samordnade insatser från kommuner och landsting. Det har ofta konstaterats att samarbetet mellan kommuner och landsting brister, vilket på olika sätt drabbar personer med missbruk och beroende, anhöriga och samhället. För att st...

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Hittar vi hem?

  Ett ökande antal barn och unga placeras i familjehem och HVB. Dessa barn är på många sätt samhällets mest utsatta. Samtidigt saknas i flera avseenden kunskap om verksamheterna inom den sociala dygnsvården för barn och unga. Vårdanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram information om verksa...

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Förebygga för att överbrygga?

  Sverige är ett av de länder som har högst medellivslängd i världen, men hälsan är inte jämnt fördelad. En av flera möjliga förklaringar är olika levnadsvanor. Vårdanalys har därför analyserat vårdens arbete mot ohälsosamma levnadsvanor ur ett jämlikhetsperspektiv, med särskilt fokus på socioekono...

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Vad står på spel?

  Debatten om användningen av individers digitala hälsouppgifter har intensifierats under de senaste åren. Vilka värden bör väga tyngst - de nyttor användningen av uppgifterna kan generera, eller skyddet av den personliga integriteten?

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Missar vi målen för missbruks- och beroendevården?

  Missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel har stora negativa effekter för många personer i Sverige. För att kunna kvalitetssäkra och utveckla samhällets insatser för dem är det viktigt med en ändamålsenlig och systematisk uppföljning av missbruks- och beroendevården. Dagens uppföl...

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Hinder och möjligheter att öka patientlagens genomslag

  Den 1 januari 2015 trädde patientlagen i kraft. Lagen syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Regeringen har gett Vårdanalys i uppdrag att fram till år 2017 följa patientlagens införande. Den här delr...

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Psykisk hälsa - ett gemensamt ansvar

  Vårdanalys har regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa - plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. Planen syftar till att förbättra livssituationen och vården för personer med psykisk ohälsa. Den här rapporten är en slututvärderin...

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv

  I den här rapporten sammanfattas de svenska och internationella resultaten från International Health Policy Survey 2015, en årlig enkätundersökning om hälso- och sjukvården i olika länder. I årets undersökning har primärvårdsläkare fått ge sin bild av den vård som ges till patienterna och vilka f...

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan?

  Vårdanalys har tagit fram ett kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens äldreomsorg. Underlaget beskriver konsekvenserna av olika sätt att utforma äldreomsorgen år 2025. Studien är unik eftersom den utgår från ett brett samhällsekonomiskt perspektiv - vi fokuserar på önskemålen från morgon...

  Läs rapporten
Till toppen