Rss

Rapporter

Alla sökresultat (15)

 • Omslag på rapporten

  Produktivitetsskillnader i äldreomsorgen

  Sverige har internationellt sett höga kostnader för äldreomsorgen (cirka 4% av BNP). Kostnaderna förväntas därtill öka till följd av en åldrande befolkning. Det finns idag flera tecken på att den mängd resurser som läggs på äldreomsorgen i olika kommuner varierar kraftigt. Samtidigt är uppföljnin...

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Ur led är tiden

  Sverige är ett av de länder inom OECD som har flest antal läkare per tusen invånare, men antalet läkarbesök per invånare och år är få. Trots det utmärker sig Sverige i internationella jämförande studier som ett av de länder med sämst resultat när det gäller patienters och läkares upplevelse av hu...

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

  Vårdanalys har fått i uppdrag av regeringen att göra en fördjupad analys ur ett patientperspektiv av de skillnader i vård, behandling och bemötande som Socialstyrelsen redovisat i sin rapport Ojämna villkor för hälsa och vård och som beskrivs i regeringens strategi för jämlik vård. Analysen ska g...

  Läs promemorian
 • Omslag på rapporten

  Statens styrning av vården med prestationsbaserad ersättning

  Statlig styrning av vård och omsorg genom prestationsbaserad ersättning användes första gången i sjukskrivningsmiljarden 2006. År 2013 finns det sex utpekade överenskommelser mellan staten och SKL med prestationsbaserad ersättning som totalt omfattar ca 5,3 miljarder kronor. Vårdanalys gör en fö...

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Kartläggning av kommunernas arbetssätt för förenklad hantering och ökad flexibilitet i hemtjänsten

  Under de senaste åren har ett antal kommuner börjat utveckla nya kompletterande modeller till den traditionella biståndsbedömningen inom hemtjänsten. I denna promemoria beskrivs några iakttagelser av de nya arbetssätt som är under framväxt. Allt fler kommuner inför modeller för att förenkla kom...

  Läs promemorian
 • Omslag på rapporten

  Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

  Vårdanalys har i ett uppdrag av regeringen tagit fram en utvärderingsplan för statens och SKL:s miljardsatsning på Nationella Kvalitetsregister. Vårdanalys gjorde en förstudie om satsningen i arbetet med utvärderingsplanen under våren 2013. Utifrån förstudien presenteras några tidiga observatione...

  Läs promemorian
 • Omslag på rapporten

  Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

  Handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa är regeringens satsning mot psykisk ohälsa under perioden 2012-2016. Vårdanalys har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera satsningen efter varje år. I den här rapporten presenteras den första utvärderingen.

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

  Vårdanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram en utvärderingsplan för statens och SKL:s gemensamma satsning på Nationella Kvalitetsregister. I den här rapporten redovisas planen.

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Vad är nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel?

  I den här delrapporten av ett regeringsuppdrag har Vårdanalys utvärderat effektiviteten i processen kopplade till hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel.

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Vad vill patienten veta för att välja?

  Sedan 2010 är landstingen skyldiga att erbjuda vårdval i primärvården. En omdiskuterad fråga har varit om allmänheten har tillräcklig information för att göra medvetna val av vårdcentral. Därför har Vårdanalys tagit reda på vad allmänheten vill veta för att välja och vilka brister de ser med dage...

  Läs rapporten
Till toppen