Rss

Rapporter

Alla sökresultat (15)

 • Omslag på rapporten

  Vården ur patienternas perspektiv

  I denna rapport sammanfattas de svenska och internationella resultaten från International Health Policy Survey 2014, en studie om hur patienter i olika länder upplever kontakterna med vården. Rapporten har tagits fram på uppdrag av regeringen.

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Utvärdering av klinikläkemedel - internationella exempel

  Den här promemorian är ett underlagsmaterial till Vårdanalys rapport "Värdefullt men inte fullvärdigt", som är en utvärdering av den svenska försöksverksamheten kring hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel. Som en del av arbetet med rapporten genomfördes en internationell utblick där någr...

  Läs promemorian
 • Omslag på rapporten

  Registrera flera eller analysera mera?

  De nationella kvalitetsregistrens primära syfte är att underlätta uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet. Vårdanalys har regeringens uppdrag att utvärdera den satsning på registren som staten och Sveriges Kommuner och Landsting driver mellan 2012 och 2016.

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Nationella kvalitetsregisters täckningsgrad

  Denna promemoria kompletterar kapitlet om täckningsgrad i Vårdanalys delutvärdering av satsningen på nationella kvalitetsregister från 2014. Den ger en utförligare kartläggning av de nationella kvalitetsregistrens täckningsgrad.

  Läs promemorian
 • Omslag på rapporten

  Stärkt dialog för ökad utvecklingskraft

  Vårdanalys ger i denna rapport förslag på en återkommande hälso- och sjukvårdsdialog mellan Socialdepartementet och landstingen. Rapporten presenterar även ett ramverk som kan användas för att följa hälso- och sjukvårdens resultat inför dialogen. Förslaget har tagits fram på uppdrag av regeringen.

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Strukturreformer i hälso- och sjukvården

  Hur hälso- och sjukvården styrs och organiseras är av största vikt för patienter och medborgare, eftersom det påverkar vilken slags vård som erbjuds. I förhållande till andra länder visar svensk hälso- och sjukvård generellt sett goda medicinska resultat till måttliga kostnader. Men utmaningar så...

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Integritet i sjukvården ur ett medborgarperspektiv

  I denna promemoria presenteras en litteraturgenomgång om integritet i hälso- och sjukvården. Syftet är att ge en översikt och att identifiera vilka kunskapsluckor som finns.

  Läs promemorian
 • Omslag på rapporten

  Vårdval och vårdutnyttjande

  I denna promemoria studeras hur förekomsten av vårdval inom den specialiserade vården har påverkat vårdutnyttjandet mellan olika socioekonomiska grupper av patienter.

  Läs promemorian
 • Omslag på rapporten

  Konkurrens, kontrakt och kvalitet

  Myndigheten för vårdanalys och Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) har tillsammans tagit fram rapporten Konkurrens, kontrakt och kvalitet - hälso- och sjukvård i privat regi. I rapporten diskuteras förutsättningar för alternativa driftsformer inom hälso- och sjukvården.

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  En mer jämlik vård är möjlig

  Vårdanalys har fått i uppdrag av regeringen att göra en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Syftet är att öka kännedomen och kunskapen om vad som kan ha betydelse för jämlik vård och om vad som kan orsaka skillnader i vården. I uppdraget ingick också att ge förslag på...

  Läs rapporten
Till toppen