Rss

Rapporter

Alla sökresultat (12)

 • Omslag på rapporten

  Befolkningens värdering av alternativa former för äldreomsorg

  Den här promemorian är ett underlagsmaterial till Vårdanalys rapport Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan? Ett kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens äldreomsorg. Som en del av arbetet med rapporten genomfördes en betalningsviljestudie för att få en bild av vilken omsor...

  Läs promemorian
 • Omslag på rapporten

  Psykisk hälsa - ett gemensamt ansvar

  Vårdanalys har regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa - plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. Planen syftar till att förbättra livssituationen och vården för personer med psykisk ohälsa. Den här rapporten är en slututvärderin...

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv

  I den här rapporten sammanfattas de svenska och internationella resultaten från International Health Policy Survey 2015, en årlig enkätundersökning om hälso- och sjukvården i olika länder. I årets undersökning har primärvårdsläkare fått ge sin bild av den vård som ges till patienterna och vilka f...

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan?

  Vårdanalys har tagit fram ett kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens äldreomsorg. Underlaget beskriver konsekvenserna av olika sätt att utforma äldreomsorgen år 2025. Studien är unik eftersom den utgår från ett brett samhällsekonomiskt perspektiv - vi fokuserar på önskemålen från morgon...

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Vårdval och jämlik vård inom primärvården

  Vårdanalys har genomfört en jämförande studie av de fördelningsmässiga konsekvenserna av vårdvalet i tre landsting: Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Landstinget i Östergötland. Syftet är att studera hur vårdens horisontella rättvisa utvecklats över tid, det vill säga att pe...

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Lång väg till patientnytta

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har haft regeringens uppdrag att göra en samlad uppföljning av de nationella riktlinjernas effekter ur ett patientperspektiv.

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Varierande väntan på vård

  Vårdanalys har på uppdrag av regeringen gjort en fördjupad analys av tillgänglighet i hälso- och sjukvården.

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Sjukt engagerad

  Patient- och funktionshinderrörelsens delaktighet i utformningen av hälso- och sjukvården efterfrågas i allt högre grad av stat och landsting. Samtidigt saknas kunskap om rörelsen och strategier för att ta tillvara patienters erfarenheter och kompetens. Vårdanalys bidrar med ett kunskapsunderlag ...

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Mätning av kvalitet i äldreomsorgen

  Vårdanalys har på regeringens uppdrag tagit fram och utvärderat en metod för att med hjälp av så kallade förankringsvinjetter analysera skillnader i kvalitet inom äldreomsorgen ur ett brukarperspektiv.

  Läs promemorian
 • Omslag på rapporten

  Tandlösa tandvårdsstöd

  För att stötta personer med vissa sjukdomar, funktionsnedsättningar eller stora behov av vård eller omsorg finns ett antal särskilda tandvårdsstöd. Vårdanalys har genomfört en analys av hur fyra av dessa tandvårdsstöd fungerar för äldre - särskilt tandvårdsbidrag, tandvård vid långvarig sjukdom e...

  Läs rapporten
Till toppen