Rss

Rapporter

Alla sökresultat (61)

 • Omslag på rapporten

  En primär angelägenhet

  Vårdanalys har haft regeringens uppdrag göra en fördjupad analys av förutsättningarna för en jämlik, patientcentrerad och effektiv primärvård. Vi har studerat besöksmönstren i primärvård, öppen specialistvård och akutsjukvård och sammanställt nationell statistik över primärvårdens förutsättninga...

  En primär angelägenhet.
 • Omslag på rapporten

  Lag utan genomslag

  Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Lagens övergripande syfte är att stärka och tydliggöra patientens ställning. Många bestämmelser gäller sedan tidigare enligt andra författningar, några har justerats, men bara ett fåtal är nya i patientlagen. Vårdanalys har regeringens uppdrag att f...

  Lag utan genomslag Utvärdering av patientlagen 2014-2017
 • Omslag på rapporten

  Att komma överens

  Personer med missbruk och beroende har många gånger behov som kräver samordnade insatser från kommuner och landsting. Det har ofta konstaterats att samarbetet mellan kommuner och landsting brister, vilket på olika sätt drabbar personer med missbruk och beroende, anhöriga och samhället. För att st...

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Hittar vi hem?

  Ett ökande antal barn och unga placeras i familjehem och HVB. Dessa barn är på många sätt samhällets mest utsatta. Samtidigt saknas i flera avseenden kunskap om verksamheterna inom den sociala dygnsvården för barn och unga. Vårdanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram information om verksa...

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Ändamålsenliga journalsystem i primärvården

  Vårdanalys presenterar en fördjupad analys av ett antal faktorer som kan förklara varför primärvårdsläkarnas nöjdhet med de elektroniska journalsystemen skiljer sig mellan landsting och regioner.

  Läs promemorian
 • Omslag på rapporten

  Förebygga för att överbrygga?

  Sverige är ett av de länder som har högst medellivslängd i världen, men hälsan är inte jämnt fördelad. En av flera möjliga förklaringar är olika levnadsvanor. Vårdanalys har därför analyserat vårdens arbete mot ohälsosamma levnadsvanor ur ett jämlikhetsperspektiv, med särskilt fokus på socioekono...

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Vad står på spel?

  Debatten om användningen av individers digitala hälsouppgifter har intensifierats under de senaste åren. Vilka värden bör väga tyngst - de nyttor användningen av uppgifterna kan generera, eller skyddet av den personliga integriteten?

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Äldreomsorgen år 2025

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har vänt sig till docent Mårten Lagergren vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum för att utveckla modeller med syftet att analysera konsekvenserna av alternativa strukturer för morgondagens äldreomsorg.

  Läs promemorian
 • Omslag på rapporten

  Vården ur befolkningens perspektiv 2016

  Befolkningens erfarenheter av vården är i fokus för årets International Health Policy Survey (IHP). Studien genomförs årligen av den amerikanska stiftelsen Commonwealth Fund, och resultaten ger goda möjligheter att beskriva patientcentreringen i svensk sjukvård genom att jämföra med andra länder....

  Läs promemorian
 • Omslag på rapporten

  Utvärdering av ordnat införande av nya läkemedel

  Vårdanalys har regeringens uppdrag att utvärdera ordnat införande av nya läkemedel, vars mål är att skapa en jämlik tillgång till nya kostnadseffektiva läkemedel oavsett bosättningsort, ålder, kön och socioekonomiska faktorer.

  Läs promemorian
 • Omslag på rapporten

  Chefers syn på förbättringsarbete i hälso- och sjukvården

  Vår omvärld förändras snabbt. Vården och omsorgen står inför helt nya krav och möjligheter. På nationell och regional nivå görs insatser för att bidra till en ökad utvecklingskraft. Samtidigt vet vi att vårdens och omsorgens värde ytterst skapas där patienter och brukare, närstående, professioner...

  Läs promemorian
 • Omslag på rapporten

  Missar vi målen för missbruks- och beroendevården?

  Missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel har stora negativa effekter för många personer i Sverige. För att kunna kvalitetssäkra och utveckla samhällets insatser för dem är det viktigt med en ändamålsenlig och systematisk uppföljning av missbruks- och beroendevården. Dagens uppföl...

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Omotiverade skillnader i socialtjänsten

  Vårdanalys har på regeringens uppdrag genomfört en förstudie för att belysa förutsättningarna att analysera om det finns omotiverade skillnader i bemötande, bedömning och insatser på socialtjänstens område.

  Läs promemorian
 • Omslag på rapporten

  Hinder och möjligheter att öka patientlagens genomslag

  Den 1 januari 2015 trädde patientlagen i kraft. Lagen syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Regeringen har gett Vårdanalys i uppdrag att fram till år 2017 följa patientlagens införande. Den här delr...

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Samordnad vård och omsorg

  En av de stora utmaningarna för vården, omsorgen och socialtjänsten i Sverige är att samordna insatserna för patienter och brukare. Även om problemet är gemensamt för många jämförbara länder framstår bristande samordning för svensk del som extra tydlig ur ett patient- och brukarperspektiv. Den hä...

  Läs promemorian
 • Omslag på rapporten

  Befolkningens värdering av alternativa former för äldreomsorg

  Den här promemorian är ett underlagsmaterial till Vårdanalys rapport Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan? Ett kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens äldreomsorg. Som en del av arbetet med rapporten genomfördes en betalningsviljestudie för att få en bild av vilken omsor...

  Läs promemorian
 • Omslag på rapporten

  Psykisk hälsa - ett gemensamt ansvar

  Vårdanalys har regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa - plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. Planen syftar till att förbättra livssituationen och vården för personer med psykisk ohälsa. Den här rapporten är en slututvärderin...

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv

  I den här rapporten sammanfattas de svenska och internationella resultaten från International Health Policy Survey 2015, en årlig enkätundersökning om hälso- och sjukvården i olika länder. I årets undersökning har primärvårdsläkare fått ge sin bild av den vård som ges till patienterna och vilka f...

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan?

  Vårdanalys har tagit fram ett kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens äldreomsorg. Underlaget beskriver konsekvenserna av olika sätt att utforma äldreomsorgen år 2025. Studien är unik eftersom den utgår från ett brett samhällsekonomiskt perspektiv - vi fokuserar på önskemålen från morgon...

  Läs rapporten
 • Omslag på rapporten

  Vårdval och jämlik vård inom primärvården

  Vårdanalys har genomfört en jämförande studie av de fördelningsmässiga konsekvenserna av vårdvalet i tre landsting: Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Landstinget i Östergötland. Syftet är att studera hur vårdens horisontella rättvisa utvecklats över tid, det vill säga att pe...

  Läs rapporten
Till toppen