Pressmeddelanden

 • fredag 17 november

  Andra länder lyckas ge en mer patientcentrerad vård

  På flera områden som är viktiga ur ett patientperspektiv – som tillgänglighet, delaktighet i den egna vården och koordinering av olika vårdkontakter – är den svenska hälso- och sjukvården sämre än flera andra jämförbara länder. Det visar undersökningen International Health Policy Survey 2017 som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) publicerar i dag.
  Läs pressmeddelandet
 • onsdag 25 oktober

  Ledarskap en nyckel för vårdens utveckling

  Vårdanalys har identifierat fem utvecklingsområden för ett stärkt ledarskap i hälso- och sjukvården. Både staten och landstingen behöver inrikta sitt arbete på att skapa långsiktiga förutsättningar för chefers ledarskap. På så sätt kan chefer bli en starkare kraft i vårdens utvecklingsarbete. Det visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys).
  Läs pressmeddelandet
 • fredag 6 oktober

  Allt fler patienter väntar på vård

  Väntetiderna för att få vård har blivit längre och skillnaderna mellan landstingen består. För att vända utvecklingen och se till att befolkningen får vård i rimlig tid behöver landstingen och regeringen arbeta mer systematiskt och långsiktigt. Det visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys), som följt upp den nationella vårdgarantin.
  Läs pressmeddelandet
 • fredag 28 april

  Primärvården behöver stärkas med en samlad reform

  Primärvården har en viktig roll att fylla för en mer jämlik och patientcentrerad hälso- och sjukvård. Men primärvården saknar flera förutsättningar för att bli den tydliga bas i vården som den är tänkt att vara. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) presenterar i dag ett kunskapsunderlag som lyfter tre centrala utvecklingsområden för primärvården.
  Läs pressmeddelandet
 • onsdag 15 mars

  Bristande genomslag för patientlagen

  Patientens ställning har inte förbättrats sedan patientlagen infördes. På områdena tillgänglighet, information och delaktighet ser vi dessutom försämringar. Det visar en utvärdering av patientlagen som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerar i dag.
  Läs pressmeddelandet
 • torsdag 29 december

  Brister i uppföljningen av barn i familjehem och HVB

  Antalet barn som placeras i familjehem och i hem för vård eller boende (HVB) har ökat snabbt de senaste åren. En stor del av vården bedrivs av privata utförare. Samtidigt brister möjligheterna till kvalitetssäkring, uppföljning och utveckling av vården på alla nivåer. Det framkommer i en kartläggning av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.
  Läs pressmeddelandet
 • onsdag 14 december

  Vårdens förebyggande arbete behöver ett tydligt jämlikhetsfokus

  Det finns en föreställning om att förebyggande insatser i sig leder till en mer jämlik hälsa. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerar i dag en rapport som visar att så inte är fallet. Om vårdens förebyggande arbete ska kunna bidra till regeringens mål att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation behöver det utvecklas och präglas av ett systematiskt jämlikhetsfokus.
  Läs pressmeddelandet
 • torsdag 1 december

  Patientnytta och integritetsrisker måste hanteras tillsammans

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerar i dag en kartläggning över nyttan och integritetsriskerna med användningen av digitala hälsouppgifter, till exempel elektroniska journaler och register. Vårdanalys konstaterar att nyttan och riskerna behöver diskuteras och värderas tillsammans för att utvecklingen på området ska kunna gå framåt. Det är också nödvändigt med lösningar som gör att människor kan känna tillit till användningen av deras digitala uppgifter.
  Läs pressmeddelandet
 • torsdag 17 november

  Fortsatt stora brister i patienters upplevelser av vården

  Svenska patienter upplever sämre tillgänglighet och en större brist på information och samordning jämfört med patienter i tio andra länder. Det visar årets International Health Policy-undersökning (IHP) som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerar i dag.
  Läs pressmeddelandet
 • onsdag 1 juni

  Missar vi målen med missbruks- och beroendevården?

  Missbruks- och beroendevården saknar en gemensam struktur för uppföljning av resultat. Fokus ligger mer på att följa upp verksamheternas rutiner och metoder än på i vilken utsträckning insatserna bidrar till att förbättra personens livssituation. Det framkommer i en studie som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har genomfört.
  Läs pressmeddelandet
 • tisdag 15 mars

  Svårt att omsätta ny patientlag till förändrad praktik

  Om vården tog ett större ansvar för att involvera patienterna och om ersättningssystemen underlättade förändrade arbetssätt, skulle den nya patientlagen kunna få ett bättre genomslag. Det visar en ny rapport från Vårdanalys, som på regeringens uppdrag följer upp patientlagens införande. I rapporten presenteras sex möjligheter för att stärka införandet av lagen.
  Läs pressmeddelandet
 • onsdag 16 december

  Stora utmaningar kvarstår efter 20 års psykiatrisatsningar

  De senaste tjugo årens psykiatrisatsningar har bidragit till utveckling på flera områden. Men trots att 16 miljarder kronor tillförts under tjugo år kvarstår stora utmaningar och nya har tillkommit. Det är också oklart hur satsningarna direkt har påverkat patienter och brukare. Det framkommer i den utvärdering Myndigheten för vård- och omsorgsanalys överlämnar till regeringen.
  Läs pressmeddelandet
 • onsdag 9 december

  Tidsanvändning, journalsystem och vården för kroniskt sjuka är utmaningar enligt svenska primärvårdsläkare

  Svensk primärvård har tillgång till väl utvecklade IT-funktioner och följer upp patienters erfarenheter av vården. Samtidigt kan användningen av läkarnas tid, samordningen med andra delar av vården och hanteringen av vård för patienter med kroniska sjukdomar förbättras. Det visar årets International Health Policy-undersökning (IHP) som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerar i dag.
  Läs pressmeddelandet
 • måndag 30 november

  Det behövs ett samlat grepp om morgondagens äldreomsorg

  En hållbar framtida äldreomsorg kräver att både kommuner och landsting redan nu börjar planera hur vården och omsorgen bäst kan anpassas till de äldres behov. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys presenterar i dag ett kunskapsunderlag som lyfter några centrala utgångspunkter för hur en sådan långsiktig strategi bäst kan utformas. Analysen visar på vikten av en planering som utgår både från de äldres behov och från ett brett samhällsekonomiskt perspektiv.
  Läs pressmeddelandet
 • torsdag 19 november

  Personer med låg utbildning och inkomst använder primärvården mer, både före och efter vårdval

  Personer med låg utbildning och inkomst använder primärvården mer – även efter införandet av vårdval. Personer med högre utbildning och inkomst – och bättre hälsa – väljer i större utsträckning privata mottagningar. Det visar en jämförande studie av de fördelningsmässiga konsekvenserna av vårdvalet i tre landsting som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys gjort.
  Läs pressmeddelandet
 • torsdag 5 november

  En sammanhållen och långsiktig strategi behövs för ett fungerande kunskapsstöd i vården

  Nationella riktlinjer bidrar i viss mån till en mer kunskapsbaserad och jämlik vård. Däremot saknas ett brett genomslag för riktlinjerna i vården, och kunskapen når inte ut till patientmötet. Det innebär att långt ifrån alla får en kunskapsbaserad vård och att skillnaderna mellan landstingen alltjämt är betydande. Det visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som gjort en uppföljning av nationella riktlinjer ur ett patientperspektiv.
  Läs pressmeddelandet
 • tisdag 30 juni

  Vårdgarantin under lupp: varierande väntan på vård

  Under 2014 fick i genomsnitt 90 procent av patienterna vård inom vårdgarantins tidsgränser. Men bakom detta snitt döljer sig betydande skillnader mellan landsting, verksamheter och vårdområden. I rapporten Varierande väntan på vård har Myndigheten för vårdanalys på uppdrag av regeringen följt upp hur väl vårdgarantin följs.
  Läs pressmeddelandet
 • torsdag 25 juni

  Patientorganisationerna allt mer delaktiga i vårdens utformning, men rutinerna för samverkan behöver utvecklas

  Patient- och funktionshinderrörelsens delaktighet i utformningen av hälso- och sjukvården efterfrågas i allt högre grad av stat och landsting. Samtidigt saknas strategier för att ta tillvara patienters erfarenheter och kompetens. Det visar Myndigheten för vårdanalys rapport om patient- och funktionshinderrörelsen.
  Läs pressmeddelandet
 • torsdag 7 maj

  Tandvårdsstödens bristande genomslag mot äldre

  Tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar, funktionsnedsättningar eller stora behov av vård och omsorg når inte ut till äldre i målgruppen i tillräcklig omfattning. Det innebär ökad risk för försämrad tandhälsa, stort lidande och i förlängningen risk för en sämre allmän hälsa hos de äldre. Det visar en rapport om hur fyra tandvårdsstöd fungerar för äldre som Myndigheten för vårdanalys publicerar idag.
  Läs pressmeddelandet
 • tisdag 31 mars

  Dags för ett samlat grepp kring hälsoekonomiska bedömningar av medicinteknik i vården

  Nationella hälsoekonomiska bedömningar av medicinteknik kan bidra till en ökad effektivitet och jämlikhet i vården, men det kräver att landstingen tar en aktiv roll i att använda de hälsoekonomiska underlagen. Myndigheten för vårdanalys har utvärderat Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) hälsoekonomiska bedömningar och konstaterar att mindre än hälften av knappt hundra intervjuade landstingsrepresentanter känner till dem.
  Läs pressmeddelandet
 • söndag 15 mars

  Stor utmaning att öka patientlagens genomslag

  Den 1 januari 2015 fick Sverige en ny lag – patientlagen. Myndigheten för vårdanalys har gjort en baslinjemätning om hur väl vården arbetade på det sätt lagen anger redan innan lagen trädde i kraft – detta för att kunna följa vilka effekter lagen kommer att få framöver. Redan nu ser vi att de skyldigheter i patientlagen som sedan tidigare reglerats i andra författningar, i flera fall mer än 30 år, inte följs fullt ut. Det framstår därför som en tydlig utmaning att åstadkomma ett ökat genomslag för patientlagen.
  Läs pressmeddelandet
 • tisdag 23 december

  Svenska patienter ger vården låga betyg i internationell jämförelse

  Svensk vård brister i involvering av och information till patienter. Det visar en internationell undersökning som Myndigheten för vårdanalys publicerar i dag. Sverige ligger efter i utvecklingen inom flertalet områden som berörs i undersökningen.
  Läs pressmeddelandet
 • måndag 1 december

  Förbättrade kvalitetsregister kan förbättra vården – om de används

  De nationella kvalitetsregistren fungerar bättre och bättre. Det visar en rapport om den pågående satsningen på nationella kvalitetsregister som Myndigheten för vårdanalys publicerar i dag. Men det finns fortfarande utmaningar när det gäller exempelvis hur väl registren integreras i den övriga verksamheten.
  Läs pressmeddelandet
 • tisdag 21 oktober

  Skillnader i vård, behandling och bemötande

  Att svensk hälso- och sjukvård inte är jämlik är numera ett välkänt faktum. Men det är betydligt mindre känt vad alla dessa skillnader beror på. Myndigheten för vårdanalys har i ett uppdrag från regeringen gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Rapporten "En mer jämlik vård är möjlig" belyser olika typer av skillnader, analyserar orsaker till ojämlik vård och ger förslag på åtgärdsområden för att öka jämlikheten i vården.
  Läs pressmeddelandet
 • onsdag 1 oktober

  Ny utvärdering av statens satsning mot psykisk ohälsa

  I dag publicerar Myndigheten för vårdanalys den andra utvärderingen av statens satsning inom området psykisk ohälsa – PRIO psykisk ohälsa 2012–2016. Vårdanalys konstaterar att satsningen har bidragit till att synliggöra situationen för personer med psykisk ohälsa och de problem som finns i vården och omsorgen för dessa grupper. Det finns dock betydande brister i satsningens utformning. Vårdanalys rekommenderar därför att regeringen under 2015 lägger grunden för en ny långsiktig och departementöverskridande strategi mot psykisk ohälsa.
  Läs pressmeddelandet
 • onsdag 30 april

  Stor förbättringspotential i arbetet med hälsoekonomiska utvärderingar av klinikläkemedel

  Bristande insyn och förutsägbarhet, alltför lång väntan och begränsade möjligheter till delaktighet. Detta karakteriserar den modell för utvärdering och introduktion av klinikläkemedel som har börjat användas i svensk sjukvård.
  Läs pressmeddelandet
 • tisdag 1 april

  Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin?

  Apoteken har blivit fler och tillgängligheten till receptfria läkemedel har ökat, men det verkar ha blivit vanligare att receptbelagda läkemedel inte finns på apoteket. Antalet vårdcentraler och besök inom primärvården har ökat, men kontinuiteten kan fortsatt förbättras. I den specialiserade vården har köerna kortats, men en av tio väntar över 90 dagar. Detta visar en ny rapport om tillgängligheten till hälso- och sjukvård som Myndigheten för vårdanalys publicerar i dag.
  Läs pressmeddelandet
 • onsdag 26 mars

  Vård och omsorgens framtida utmaningar är redan här

  Idag publicerar Myndigheten för vårdanalys en omfattande nulägesanalys som visar att en majoritet av dagens sjukvård riktas till patienter med kroniska sjukdomar. Samtidigt präglas deras vård av bristande samordning mellan vårdgivare och bristande involveringen av patienten. Vården är också alltför reaktiv. Vårdanalys konstaterar att vården i sin nuvarande struktur och arbetssätt inte är rustad för att möta dagens patienter med allt mer komplexa behov.
  Läs pressmeddelandet
 • torsdag 12 december

  Viktigt, men svårt, att jämföra svensk äldreomsorg

  Myndigheten för vårdanalys visar i en ny rapport att det finns stora skillnader i äldreomsorgens produktivitet mellan kommunerna. Detta trots att de strukturella faktorer som det statliga kostnadsutjämningssystemet har till uppgift att utjämna - och som kommunerna inte själva kan påverka - har justerats bort i beräkningen. Dessa skillnader tyder på en stor potential att på bred front öka produktiviteten inom äldreomsorgen. Samtidigt är uppföljningen och rapporteringen av vad som utförs inom omsorgen begränsad, vilket gör det generellt svårt att följa upp, jämföra och mäta resultaten i svensk äldreomsorg.
  Läs pressmeddelandet
 • onsdag 4 december

  Stor potential för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

  Idag publicerar Myndigheten för vårdanalys en samlad oberoende analys av hur läkares tid och kompetens kan användas mer effektivt. Vårdanalys konstaterar att det finns en betydande potential i en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens och presenterar i studien fyra huvudsakliga utvecklingsområden.
  Läs pressmeddelandet
 • torsdag 28 november

  Prestationsbaserad ersättning: en stark medicin – men med risk för biverkningar

  Idag publicerar Myndigheten för vårdanalys rapporten ”Statens styrning av vården och omsorgen med prestationsbaserad ersättning”. Rapporten innehåller en första samlad analys av ett statligt styrmedel som kommit att användas flitigt under senare år. Vårdanalys rapport innehåller en genomgång och analys av styrmedlets konstruktion och tillämpning samt identifierar risker och utvecklingsmöjligheter.
  Läs pressmeddelandet
 • torsdag 7 november

  Stora skillnader i kommuners arbetssätt med bedömning av hemtjänst för äldre

  Idag publicerar Myndigheten för vårdanalys en kartläggning av kommunernas arbetssätt med att förenkla ansökan och bedömning för att få hemtjänst, samt hur kommunerna arbetar med att skapa ökat inflytande för brukare genom ökad flexibilitet hos hemtjänsten. Vårdanalys kan konstatera att det fanns mycket stora skillnader i hur kommunerna arbetar.
  Läs pressmeddelandet
 • tisdag 1 oktober

  Regeringens satsning mot psykisk ohälsa har tydlig förbättringspotential

  Idag överlämnar Myndigheten för vårdanalys en första utvärdering av regeringens pågående satsning mot psykisk ohälsa – PRIO psykisk ohälsa 2012-2016 – till regeringen. Vårdanalys konstaterar att satsningen adresserar relevanta behov och brister, men också att dess första år präglats av begränsande omständigheter som gör att det finns en tydlig förbättringspotential.
  Läs pressmeddelandet
 • torsdag 12 september

  Vilka effekter får statens satsning på Nationella Kvalitetsregister?

  Idag överlämnar Myndigheten för vårdanalys en utvärderingsplan för statens och SKL:s 1.5 miljardsatsning på Nationella Kvalitetsregister till regeringen.
  Läs pressmeddelandet
 • fredag 30 augusti

  Nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel?

  Idag överlämnar Myndigheten för vårdanalys en utvärdering av processen för nationell hälsoekonomisk bedömning av klinikläkemedel till regeringen. Vårdanalys kan konstatera att processen har potential att skapa värde men är tids- och resurskrävande samt präglas av brist på transparens.
  Läs pressmeddelandet
 • onsdag 21 augusti

  Brett stöd för vårdval men brister i informationen

  Myndigheten för vårdanalys publicerar en unik studie där över 3300 personer tillfrågats om hur de väljer vårdcentral och vad de vill veta för att kunna välja. Vårdanalys slutsats är att det finns ett brett folkligt stöd för att välja och att kännedomen om vårdvalet är god men att det finns påtagliga brister i informationen som ska stödja valet.
  Läs pressmeddelandet
 • torsdag 23 maj

  Arbetet med rikssjukvård går för långsamt

  Myndigheten för vårdanalys har analyserat vilka faktorer som är viktiga för patienter vid beslut om att centralisera den vård som är så specialiserad att den bara bör bedrivas på ett fåtal ställen i landet – så kallad rikssjukvård. Vårdanalys kan konstatera att det finns betydande brister i dagens beslutsprocess för rikssjukvård ur ett patientperspektiv.
  Läs pressmeddelandet
 • torsdag 18 april

  Vad tillför ”Öppna jämförelser” i omsorgen om äldre?

  Myndigheten för vårdanalys publicerar den första heltäckande och oberoende utvärderingen av öppna jämförelser inom vård och omsorg om äldre.
  Läs pressmeddelandet
 • tisdag 12 februari

  Vilka har gynnats av vårdvalet?

  Myndigheten för vårdanalys publicerar den första jämförande studien av vårdvalets effekter – analyserade i ett patientperspektiv.
  Läs pressmeddelandet
 • måndag 7 januari

  Patientcentrering i svenska hälso- och sjukvården - en extern utvärdering

  Myndigheten för vårdanalys (Vårdanalys) har låtit göra en internationell extern utvärdering av patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård. En av de viktigaste slutsatserna är att svensk hälso- och sjukvård ofta brister i att hålla patienterna välinformerade. Patienterna involveras inte heller att delta aktivt i vården för att på bästa sätt uppnå goda vårdresultat. Resultaten presenteras i rapporten Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård - en extern utvärdering. Vårdanalys lämnar också rekommendationer för förbättring.
  Läs pressmeddelandet