Arbetet med rikssjukvård går för långsamt

Myndigheten för vårdanalys har analyserat vilka faktorer som är viktiga för patienter vid beslut om att centralisera den vård som är så specialiserad att den bara bör bedrivas på ett fåtal ställen i landet – så kallad rikssjukvård. Vårdanalys kan konstatera att det finns betydande brister i dagens beslutsprocess för rikssjukvård ur ett patientperspektiv.

Vårdanalys utvärdering visar att det allra viktigaste för patienterna är goda medicinska resultat och en säker vård samt välfungerande vårdkedjor. Geografiskt avstånd till vården är mindre betydelsefullt för de patienter som har ingått i studien.

Vårdanalys kan konstatera att det finns tydliga brister i beslutsprocessen för rikssjukvård utifrån ett patientperspektiv:

Processen för att definiera rikssjukvård tar för lång tid och leder sannolikt till för få beslut om rikssjukvård. Arbetet med rikssjukvård är tungrott och är inte ändamålsenligt utformat. Det tycks ofta vara andra intressen än patienternas som styr besluten. Det har till exempel i vissa fall uppstått en ”vinnar- och förlorarmentalitet”, kopplad bland annat till den professionella prestigen runt den mest högspecialiserade vården, som har bidragit till en viss tröghet runt besluten om rikssjukvård. Utvärderingen tyder på att fler verksamheter borde koncentreras än de tolv som idag har definierats som rikssjukvård. I Danmark har exempelvis 70 verksamhetsområden definierats som rikssjukvård.

Svårt att få fungerande vårdkedjor. Arbetet med rikssjukvården tar inte hänsyn till hur vårdkedjorna påverkas i tillräckligt hög grad. Fokus är istället på enskilda ingrepp vilket kan medföra att samordningen av vården mellan olika vårdinstanser bryts.

För lite och ingen systematik i patientinvolveringen. Patienternas unika erfarenheter och kunskaper tas inte tillvara i beslutsprocessen om rikssjukvård.

Utifrån dessa slutsatser riktar Vårdanalys ett antal rekommendationer till Socialstyrelsen och regeringen om hur arbetet med rikssjukvård kan utvecklas för att bättre svara mot patienternas prioriteringar.