Alla sökresultat (62)

 • Lapptäcke med otillräcklig täckning

  Vårdanalys har haft regeringens uppdrag att utvärdera statens och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) satsning på nationella kvalitetsregister. Mellan 2012 och 2016 satsade staten och SKL drygt en och en halv miljard kronor på registren vars primära syfte är att underlätta uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet. Vi har studerat satsningens måluppfyllelse, insatser och organisation. Vi har även gjort en översiktlig analys över vilken information ...

 • En primär angelägenhet

  Vårdanalys har haft regeringens uppdrag göra en fördjupad analys av förutsättningarna för en jämlik, patientcentrerad och effektiv primärvård. Vi har studerat besöksmönstren i primärvård, öppen specialistvård och akutsjukvård och sammanställt nationell statistik över primärvårdens förutsättningar och måluppfyllelse i landstingen. Vi har även gjort en fallstudie av primärvårdssystemen i Norge, Danmark, Nederländerna och Storbritannien och en internationell litteraturstudie ...

 • Lag utan genomslag

  Vårdanalys har på regeringens uppdrag följt upp patientlagens införande ur ett patient- och medborgarperspektiv. Sammantaget visar rapporten att patientens faktiska ställning inte förbättrats sedan lagen infördes.

 • Att komma överens

  Vårdanalys har i ett uppdrag från regeringen följt upp överenskommelser som slutits om samverkan inom missbruks- och beroendevården mellan landsting och kommuner. I rapporten beskrivs hur många överenskommelser som tagits fram, deras innehåll, vilka hinde

 • Hittar vi hem?

  Vårdanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram information om verksamheter som erbjuder konsulentstöd till familjehem och om skillnader mellan privata och offentliga HVB-verksamheter.

 • Vad står på spel?

  Debatten om användningen av individers digitala hälsouppgifter har intensifierats under de senaste åren. Vilka värden bör väga tyngst - de nyttor användningen av uppgifterna kan generera, eller skyddet av den personliga integriteten?

 • Ändamålsenliga journalsystem i primärvården

  Vårdanalys presenterar en fördjupad analys av ett antal faktorer som kan förklara varför primärvårdsläkarnas nöjdhet med de elektroniska journalsystemen skiljer sig mellan landsting och regioner.

 • Förebygga för att överbrygga?

  Vårdanalys har analyserat vårdens förebyggande arbete mot ohälsosamma levnadsvanor ur ett jämlikhetsperspektiv, med särskilt fokus på socioekonomiska faktorer och kön.

 • Vården ur befolkningens perspektiv 2016

  Befolkningens erfarenheter av vården är i fokus för årets International Health Policy Survey (IHP). Studien genomförs årligen av den amerikanska stiftelsen Commonwealth Fund, och resultaten ger goda möjligheter att beskriva patientcentreringen i svensk sjukvård genom att jämföra med andra länder. Vårdanalys redovisar, på regeringens uppdrag, de svenska och internationella resultaten från 2016 års undersökning.

 • Äldreomsorgen år 2025

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har vänt sig till docent Mårten Lagergren vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum för att utveckla modeller med syftet att analysera konsekvenserna av alternativa strukturer för morgondagens äldreomsorg.