Alla sökresultat (65)

 • Löftesfri garanti?

  Vårdanalys har följt upp hur väntetiderna till hälso- och sjukvården har utvecklats de senaste åren och i vilken utsträckning landstingen ger vård till befolkningen inom vårdgarantins tidsgränser.

 • Primärvårdens resurser, styrning och organisation

  En jämförelse av villkor och förhållanden i Danmark, Norge, Nederländerna och Storbritannien.

 • Ordning i leden?

  Vårdanalys har haft regeringens uppdrag att utvärdera ordnat införande av nya läkemedel. Målet med ordnat införande är att skapa en jämlik tillgång till nya kostnadseffektiva läkemedel oavsett var patienten bor eller patientens ålder, kön och socioekonomisk bakgrund. I den här slutrapporten redovisar vi resultatet av vår utvärdering.

 • Lapptäcke med otillräcklig täckning

  Vårdanalys har haft regeringens uppdrag att utvärdera statens och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) satsning på nationella kvalitetsregister. Mellan 2012 och 2016 satsade staten och SKL drygt en och en halv miljard kronor på registren vars primära syfte är att underlätta uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet. Vi har studerat satsningens måluppfyllelse, insatser och organisation. Vi har även gjort en översiktlig analys över vilken information ...

 • En primär angelägenhet

  Vårdanalys har haft regeringens uppdrag göra en fördjupad analys av förutsättningarna för en jämlik, patientcentrerad och effektiv primärvård. Vi har studerat besöksmönstren i primärvård, öppen specialistvård och akutsjukvård och sammanställt nationell statistik över primärvårdens förutsättningar och måluppfyllelse i landstingen. Vi har även gjort en fallstudie av primärvårdssystemen i Norge, Danmark, Nederländerna och Storbritannien och en internationell litteraturstudie ...

 • Lag utan genomslag

  Vårdanalys har på regeringens uppdrag följt upp patientlagens införande ur ett patient- och medborgarperspektiv. Sammantaget visar rapporten att patientens faktiska ställning inte förbättrats sedan lagen infördes.

 • Att komma överens

  Vårdanalys har i ett uppdrag från regeringen följt upp överenskommelser som slutits om samverkan inom missbruks- och beroendevården mellan landsting och kommuner. I rapporten beskrivs hur många överenskommelser som tagits fram, deras innehåll, vilka hinde

 • Hittar vi hem?

  Vårdanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram information om verksamheter som erbjuder konsulentstöd till familjehem och om skillnader mellan privata och offentliga HVB-verksamheter.

 • Vad står på spel?

  Debatten om användningen av individers digitala hälsouppgifter har intensifierats under de senaste åren. Vilka värden bör väga tyngst - de nyttor användningen av uppgifterna kan generera, eller skyddet av den personliga integriteten?

 • Förebygga för att överbrygga?

  Vårdanalys har analyserat vårdens förebyggande arbete mot ohälsosamma levnadsvanor ur ett jämlikhetsperspektiv, med särskilt fokus på socioekonomiska faktorer och kön.