Alla sökresultat (61)

 • En primär angelägenhet

  Vårdanalys har haft regeringens uppdrag göra en fördjupad analys av förutsättningarna för en jämlik, patientcentrerad och effektiv primärvård. Vi har studerat besöksmönstren i primärvård, öppen specialistvård och akutsjukvård och sammanställt nationell statistik över primärvårdens förutsättningar och måluppfyllelse i landstingen. Vi har även gjort en fallstudie av primärvårdssystemen i Norge, Danmark, Nederländerna och Storbritannien och en internationell litteraturstudie ...

 • Lag utan genomslag

  Vårdanalys har på regeringens uppdrag följt upp patientlagens införande ur ett patient- och medborgarperspektiv. Sammantaget visar rapporten att patientens faktiska ställning inte förbättrats sedan lagen infördes.

 • Att komma överens

  Vårdanalys har i ett uppdrag från regeringen följt upp överenskommelser som slutits om samverkan inom missbruks- och beroendevården mellan landsting och kommuner. I rapporten beskrivs hur många överenskommelser som tagits fram, deras innehåll, vilka hinde

 • Hittar vi hem?

  Vårdanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram information om verksamheter som erbjuder konsulentstöd till familjehem och om skillnader mellan privata och offentliga HVB-verksamheter.

 • Vården ur befolkningens perspektiv 2016

  Befolkningens erfarenheter av vården är i fokus för årets International Health Policy Survey (IHP). Studien genomförs årligen av den amerikanska stiftelsen Commonwealth Fund, och resultaten ger goda möjligheter att beskriva patientcentreringen i svensk sjukvård genom att jämföra med andra länder. Vårdanalys redovisar, på regeringens uppdrag, de svenska och internationella resultaten från 2016 års undersökning.

 • Vad står på spel?

  Debatten om användningen av individers digitala hälsouppgifter har intensifierats under de senaste åren. Vilka värden bör väga tyngst - de nyttor användningen av uppgifterna kan generera, eller skyddet av den personliga integriteten?

 • Ändamålsenliga journalsystem i primärvården

  Vårdanalys presenterar en fördjupad analys av ett antal faktorer som kan förklara varför primärvårdsläkarnas nöjdhet med de elektroniska journalsystemen skiljer sig mellan landsting och regioner.

 • Förebygga för att överbrygga?

  Vårdanalys har analyserat vårdens förebyggande arbete mot ohälsosamma levnadsvanor ur ett jämlikhetsperspektiv, med särskilt fokus på socioekonomiska faktorer och kön.

 • Äldreomsorgen år 2025

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har vänt sig till docent Mårten Lagergren vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum för att utveckla modeller med syftet att analysera konsekvenserna av alternativa strukturer för morgondagens äldreomsorg.

 • En mer jämlik vård är möjlig

  Vårdanalys har fått i uppdrag att göra en analys av skillnader i vård och bemötande. Syftet är att öka kunskapen om vad som kan ha betydelse för jämlik vård.